Cloud computing — digital overvågning

Overtagelsen

O-D-I-N.org, Hugo Ravn, 5. marts 2016.

 

Lad os indledningsvis slå følgende fast: Internettet overvåges af vores fjender, den jødiske besættelsesmagt i Danmark, der i vid udstrækning kontrollerer det.

Kontrollen består i at kunne sætte punkter af Internettet (servere) ud af drift og dermed afslutte dele af det. I Danmark er TDC den centrale operatør, der har kontrol med Internettet. TDC, det tidligere Tele Danmark A/S og inden da det regionale KTAS m.fl., har for længst fået jødisk ledelse.

Det internationale syndikat af jøder, der stræber efter verdensmagten, arbejder konstant på at forstærke kontrollen med alle mennesker ved hjælp af Internettet. Uanset om du er privatperson eller forretningsdrivende, så afgiv aldrig en tøddel af den kontrol, du selv råder over, og lad aldrig personlige eller private oplysninger passere over Internettet, hvis du kan undgå det.


Ill.: Internettet

 

Dette er i det mindste et muligt valg, når du støder på opfordringer til at “cloud”e eller “share” – to koncepter, der promoveres intensivt i jødiske medier for tiden.

Vælg altid alternativet til disse tilbud – for din egen skyld.

“Cloud” er som bekendt det engelske ord for “sky” (i den meteorologiske betydning), og brugen af ordet skal illustrere et overliggende fælles niveau. Det er fra starten underforstået, at dette fællesskab vil velsigne dig med et lettere liv og mange flere muligheder. Men det er et falsk billede, og de mange muligheder, hvoraf hovedparten med sikkerhed kan undværes, kommer med en pris.

Her er Wikipedias definition: Cloudcomputing eller skyen er et begreb som dækker levering af software, service og tjenesteydelser via internettet …

Alle de tilbudte tjenester udmøntes typisk i en abonnementsaftale.

Når du lejer noget fra Skyen, kan du surfe gennem et vareudvalg og oprette en aftale, der bygger på løbende automatiske betalinger via dit betalingskort.

Når du fx bliver tilbudt at lagre data i Skyen, spares du for at købe og vedligeholde yderligere diskplads lokalt imod løbende betalinger for lejen, igen via dit betalingskort. Du forsikres om, at dine data er utilgængelige for andre end dig selv, men det har du ingen sikkerhed for. Intet krypteringsprincip er utilgængeligt for dem, der har lavet det.

En anden risiko består i, at hvis disse ydelser er vitale for din forretning, mister du muligheden for at drive forretningen videre, hvis Internettet forsvinder. Et lokalt strømsvigt er tilstrækkeligt. (Det er allerede nu en god ide at tænke i alternativ strømforsyning, så du i det mindste kan arbejde videre lokalt.) Vær opmærksom på, at det er nok at afbryde eller forsinke netop din forbindelse til Internettet, hvis det skønnes nødvendigt, og det er besværligt for dig at finde ud af, hvor problemet er opstået.

Det er et interessant faktum, at der ikke findes et statsligt organ, der er forpligtet til at føre tilsyn med internettet og med et direkte ansvar for, at det fungerer sikkert og uanfægtet. Et sådant organ med mulighed for at spore blokeringer er af gode grunde fravalgt af den nuværende besættelsesmagt.

God overlevelsesregel

Tag aldrig Internettet for givet og undgå internetbaserede tjenester, der kan afskære dig fra din forretning og dens data.

Alle efterretnings- og sikkerhedskorps i USA: FBI, CIA, NSA, Secret Service, USD Homeland Security, DEA m.fl. er alle besat af og mere eller mindre kontrolleret af jøder. NSA (National Security Agency, der ikke kun er nationalt) er det organ, der primært tager sig af aflytning, monitorering og analyse af alle former for kommunikation, men især via digitale medier, og Internettet er en givende leverandør af politisk og personlig information.

Du skal gøre dig klart, at når du “deler” informationer, enten i form af billeder eller beskrivelser af privat karakter eller ved at udtrykke dig politisk på et af de sociale netværk, FaceBook, Twitter, Google, Skype m.m.fl. (“sorte huller” for villige sludrechatoller), afgiver du kontrol i form af oplysninger, der før eller siden vil blive misbrugt af uvedkommende. Det karakteristiske ved “sorte huller” er som bekendt, at de trækker alt til sig og ender med at knuse det.

Her et afsnit fra en dansk afhandling fra 2003 om “Sociale netværk i forandringsprocesser”:
Social Netværksanalyse
De sidste 10-15 år er et nyt felt inden for organisationsteorien, Social Netværksanalyse (SNA), vokset frem og er som analyseredskab blevet brugt i en lang række virksomheder i bl.a. USA. Ved hjælp af SNA er det muligt at tegne et kvalificeret billede af de sociale netværk i en organisation og dermed hjælpe beslutningstagerne til at forstå, hvor og hvordan man mest effektivt skal sætte ind i de forskellige stadier af en forandringsproces. …

Bemærk formuleringen “et kvalificeret billede af de sociale netværk”. Der skulle have stået: “et kvalificeret billede af deltagerne i de sociale netværk”. En “forandringsproces” kan være en fyringsrunde eller en organisationsændring, men det kan også være en fysisk magtovertagelse af en nation med selektiv neutralisering af personer med en anden politisk holdning end magthavernes, som vi så det, da jødernes Sovjetunion sidste gang myrdede sig til magten i selvstændige europæiske stater.
Plapren til højre og venstre over et intranet eller over Internettet er ikke anonymt. Alt ejes på grundlag af en indledningsvis godkendt juridisk smøre af virksomheden eller udbyderen, og han (der notorisk er jøde) vil videresende SNA’en til sit overordnede niveau i netværket. Informationen vil typisk lande i en afdeling af NSA, bl.a. i den sektion, der har til opgave at kortlægge den voksende bevidsthed om jødefaren i Europa, og det vil medføre tilbagemeldinger i netværket med opfordringer til det lokale retssystem om at skærpe opmærksomheden og øge antallet af domfældelser efter racisme- eller blasfemi-paragraffen i Straffeloven, gummiparagraffer, der strider mod den grundliggende ide om ytringsfrihed, og udelukkende har til formål at beskytte jødernes undergravende aktiviteter i Danmark.

En mere umiddelbar udnyttelse af denne guldgrube af personoplysninger består i at konstruere kundelister, der sælges til interesserede (ofte jødiske) samarbejdspartnere i netværket på grundlag af det formodede interesseområde hos den enkelte bruger. Det resulterer i uopfordrede salgstilbud fra Skyen og ligner bare et tilfældigt tilbud fra Internettet.

Jo mere du bruger disse tjenester, desto bedre kender Skyen dig, og dermed afgiver du kontrol med dit liv.

Et interessant eksempel på, hvad Skyen kan føre med sig, var Adobes ændring for nogle år siden fra at sælge digitale redigeringsprogrammer som Photoshop i et éngangskøb til udelukkende at levere systemet via Skyen gennem en abonnementsaftale.
Ved éngangskøbet erhvervede køberen en fysisk installation eller en cd med systemet og en licens til at bruge Photoshop resten af livet med løbende mulighed for opgraderinger og rimelige tilkøb af nye versioner. Fordelen var, at købet var afsluttet til en kendt pris, og det var ligegyldigt for udnyttelsen af produktet, om Internettet eksisterede eller ikke.
Med Photoshop via Skyen betaler abonnenten løbende månedsvis via betalingskortet, og blodsugningen fra hans bankkonto fortsætter, så længe han vil bruge systemet. Efter et par år vil det tidligere éngangsbeløb være betalt, men han vil fortsætte med at bløde.

Det er et mønstereksempel på en jødisk pengemaskine, der intet ekstraordinært har at byde på, men tværtimod medfører en betydelig risiko for kunden. Det er karakteristisk, at konceptet sælges via overbevisende portaler af professionelt design, rene honningfælder.
Den endeløse strøm af betalinger honoreres primært med afgivelse af driftssikkerhed – afgivelse af kontrol. Systemet virker nemlig ikke, hvis Adobe på grund af et eller andet tilfældigt nedbrud på Internettet ikke kan kontrollere betalingsstatus online. Hvis du stadig er afhængig af Photoshop i din forretning, må du finde en anden løsning end Skyen.

Jødernes salg af offentlig information

I takt med, at jøderne har overtaget ledende funktioner i statsapparatet, indgår dette apparat i det jødiske netværk, der naturligvis understøtter generel jødisk business, offentlig som privat og på tværs af denne grænse. Dette kan du se konkrete eksempler på, såvel i Danmark som i Sverige.

I Danmark sælger CPR (det centrale personregister) bopælsoplysninger, som du har pligt til at meddele Folkeregistret, når du skifter bopæl. Disse oplysninger kan sælges til alle interesserede private selskaber, hvor du i forvejen er kunde. Man kan som dansk statsborger med rette spørge, hvad statens registrering af sine borgere har at gøre med private forretningsinteresser. Men du kan ikke frabede dig dette statslige salg af informationer om dine flytninger inden for landets grænser. Dette har naturligvis en oplagt pekuniær interesse hos de private virksomheder, hvor du har en konto.

Specielt hvis du gør brug af online-systemer som e-Boks, der tilbyder en oversigt over alle dine kreditorer (du får selv lov at pege dem ud), må du affinde dig med, at private virksomheder som Statoil, Danske Bank, m.m.fl. kan abonnere på dine flytteoplysninger. e-Boks er en af jødernes succesfulde forsøg på at tegne et billede af den enkelte borgers løn, købeevne, forbrugsmønster og andre finansielle muligheder. Drop systemet! Det kan vise sig besværligt, men ved at fortsætte afgiver du kontrol og informationer til private jødiske forretninger i dette netværk.

I Sverige sælger Lantmäteriet, det svenske sidestykke til Kort- og Matrikelstyrelsen (nu Geodatastyrelsen!) i Danmark, offentlige matrikeldata til private jødiske virksomheder som Hitta og Eniro. Når vores kilder henvender sig til Lantmäteriet og påpeger, at disse data misbruges på Internettet i kort og matrikelangivelser med indtil 20% fejlvisning, svarer dette statslige organ, at det er uden ansvar for, hvordan dets “rådata” bruges af køberne. Dette til trods for, at Lantmäteriet på de samme sider gør sine rettigheder gældende med “© Lantmäteriet”. Skulle der være fejl i følgeprodukterne henvises brugeren, efter at have påpeget fejlene, til at klage til Hitta eller Eniro. Disse henvendelser fører som forventet end ikke til en reaktion fra de pågældende jødeforretninger.

Denne uanstændige praksis, at offentlige organer driver forretning med offentlige data, er et sikkert tegn på den tiltagende korrumpering af samfundet, der følger med den omsiggribende jødiske kontrol. Et andet sikkert tegn er, at enhver service i normal forstand forsvinder. Kun det jødisk kontrollerede organ har gavn af relationen. Borgeren modtager primært arrogante afvisninger og må bruge betydelig energi, hver gang han vil i kontakt med de ansvarlige personer.

I Sverige, og givetvis også i Danmark, fungerer bankerne som Säpos/PET’s forlængede arm. Som dansk “indvandrer” til Sverige bliver ethvert besøg i en Nordea-filial indledt med 30 sekunders gransken af kontooplysningerne, derefter følger 2–3 spørgsmål af karakteren: Har du arbejdet i USA? Hvordan er din indkomst sammensat? Foretager du regelmæssige indsætninger på din konto? og flere lignende. Hvis den danske indvandrer svarer, at de oplysninger behøver Nordea ikke for at drive sin bankvirksomhed, svarer banken krænket, at den kun udfører sin borgerpligt ved at sikre sig, at kundernes penge ikke er led i hvidvaskning eller bruges til finansiering af terror! Så vidt er Big Brother-overvågningen kommet i Norden. Generelt lever de nordiske folk i dag i totalitære samfund, der kontrolleres af en og samme internationale besættelsesmagt bestående af kriminelle jøder.
Hvis den danske indvandrer fastholder sit standpunkt, at Nordea kan udføre sin bankvirksomhed uden at snage i hans private forhold, straffer Nordea.se med at begrænse kundens betalingskort, så det af forskellige sikkerhedssystemer i udlandet afvises som suspekt. Dette til trods for, at Nordea kan se, at der (i det konkrete eksempel) foreligger en helt normal og plausibel kontering på indvandrerens konto.
Fik vi nævnt, at Nordea såvel som Säpo og PET nu er jødiske organer? Ellers er det hermed slået fast.
Læs også vores artikel om NORDEA’s racistiske valg af reklamemodeller.

Til slut gentager vi opfordringen til politisk bevidste danskere om ikke at deltage på Internettet i sociale sammenhænge (i hvert fald ikke under eget navn og e-mailadresser, men IP-adressen vil som regel sladre). Det er meget let at blive forledt til at afgive personlige informationer som kan misbruges. Er du begavet med en politisk bevidsthed, er det en borgerpligt at klage over statslige organer, der i det skjulte sælger offentlige data til private virksomheder. Jo flere der klager, desto vanskeligere bliver det at videreføre disse jødiske forretninger, og du er med til at frataget jøderne en indtægtskilde. Der er intet mere smertefuldt for en jøde end at miste penge. Derfor yderligere: BOYKOT israelske varer og deltag dermed aktivt i den kamp, der skal frigøre Danmark og Vesten fra jødernes besættelse.

Pas godt på din dåbs- eller fødselsattest, hvis du har en. Eller få en ny udstedt med dine forældres navne, mens det er muligt. Kirkebøgerne i deres fysiske udgave er under angreb, fordi de dokumenterer hvem i Danmark, der er oprindelige danskere, og hvem der er fjendtlige fremmede. Digitaliseringen af kirkebøgerne gør det muligt for jøderne at ændre brugen af denne dokumentation som led i den overordnede jødiske strategi i Danmark, der har som mål at udslette danskernes kultur og identitet gennem konstant import af kulturfjendtlige elementer, jødiske såvel som muslimske.

Læs også artiklen: Slagt guldkalven – kræmmersjælenes alter.