Gør op med tabuerne ved at konfrontere dem

Redaktionelt

O–D–I–N.org, 1. juni 2013.

 

Nedenfor finder du et antal emner med forslag til, hvordan du personligt kan være med til at åbne de blinde vinkler i danskernes bevidsthed.

For de fleste i vores kultur er det en betydelig mental udfordring at tage hul på tabuerne om jøder, “jødeforfølgelse”, “udryddelse”, “gaskamre”, stakkels Anne Frank, det fredhellige Holocaust osv. osv.

Vi danskere opfører os ret beskyttende, når vi får indtryk af uretfærdighed. Generelt ønsker vi at komme så tæt på sandheden som muligt, men i bestemte tilfælde afstår vi fra at konfrontere virkeligheden direkte, fordi emnet er for konfliktbetonet.

Men nogen må gøre det – nå helt ind til sandheden for danskerne.
Det mål har vi sat os med O-D-I-N.org.
 
Vær med til at styrke klarsynet i Danmark ved at kaste lys over mørkemændenes myter.


O-D-I-N er din redningspost i forhold til jøderne.
Foto: O-D-I-N.org

 

Indledning
Masseudryddelse
Beviser
Indvandringen
Jøderne
Dæmonerne
Khazarer & antisemitisme
Identifikation
Fordelingen mellem jøder og ikke-jøder
Rituel aflivning
PET & FET

Indledning

Her følger nogle gode berøringsømme emner med vores vejledning til, hvordan du kan deltage personligt. Holder du dig til veldokumenterede argumenter og arbejder stilfærdigt med emnerne, bliver du kun kaldt “fremmedfjendsk”, “antisemit”, “nynazist” m.v. et par gange, før nogen begynder at lytte. Men så har du også dine tilhøreres udelte opmærksomhed.
Tillad ikke brushovederne (eller jødiske eller zionistiske vogtere af dogmerne) at provokere dig. Lad dem tale eller råbe færdigt. Fortsæt derefter på et normalt diskussionsniveau. Accepter, at det ikke lykkes at vinde ordet hver gang. Men vær sikker på, at for hvert forsøg efterlader du tabuerne i lidt ringere forfatning, dvs. lidt mere belyste, lidt mindre urørlige. Tabuerne tåler ikke at blive berørt, de tåler ikke lyset og vil krakelere og smuldre med tiden. Til sidst vil de ikke længere kunne opretholdes, uanset hvor kraftig den enerverende indoktrinering i vores danske skoler og på vores danske læreanstalter bliver. Når tabuerne og myterne til sidst er nedbrudt, kan de ikke reetableres; for en afsløret løgn af holocaust-format kan aldrig gøres til sandhed igen i danskernes bevidsthed. 

Disse jøder vil blive afsløret som det de er: løgnere og bedragere. 

Generelt: 

A:
Bebrejd aldrig nogen, at de ligger under for tabuer eller uvidenhed. Fortæl stilfærdigt og velforberedt, at de har næret en vildfarelse – men af forståelige grunde. Fortæl om tendentiøse medier, om hjernevasken, om propagandaapparatet, der omgiver os alle og hvis eneste formål er at fastholde os i uvidenhed og cementere bestemte myter og tabuer. 

B:
Når vi på redaktionen bruger det juridiske “han” er det i betydningen “han eller hun”. 

C:
Når vi på redaktionen skriver “jødernes Holocaust” med stort “H”, er det for at ironisere over: “jødernes holocaust-business, illusionsnummer, kampagne til bagvaskelse af den tyske nation og Europa, m.v.”. Vi nærer kun afsky for bagtanken med jødernes Holocaust. Jødernes Holocaust-kult markedsføres under varemærket: “Holocaust” (der bruges i betydningen Holocaust™ eller Holocaust®), og jøderne skriver naturligvis kilden til en af deres vigtigste indtægtskilder med stort “H”.
Undskyld? – spurgte du, hvordan jøderne tjener på de “6 mio. jøders brændoffer”?
Ved at indgyde SKYLD – et psykologisk virkemiddel, der med sikkerhed er lige så gammelt som jødedommen. 

Det mest beskæmmende ved jødernes krav på “6 millioner udryddede jøder” er ikke så meget løgnen, selv om den er infam og har krævet mange uskyldige tyske ofre. Det værste er, at jødernes Holocaust håner de virkelige ofre fra Anden Verdenskrig, jøder som ikke-jøder, fra alle koncentrationslejre, såvel Aksemagternes som De Allieredes under og efter krigen.

Masseudryddelse

Når nogen taler om “masseudryddelse af jøder” eller “… sigøjnere”, kan du passende stille spørgsmålet: Hvordan tror du, det foregik?
Når du får forklaringen om Zyklon B gas m.v., så fortæl om konklusionen af Fred Leuchters undersøgelser fra 1988–91. Hent pdf-filen med rapporterne her fra O-D-I-N.org eller henvis til artiklen på O-D-I-N.
Med hensyn til de 500.000 sigøjnere, der blev “udryddet”, men samtidig aldrig har manglet, kan du også henvise til artiklen på O-D-I-N.
Det er vigtigt at nævne David Coles film fra hans interview af personalet og direktøren i Auschwitz-museet i 1989. Medbring adresserne til hans film på YouTube, både til listen med alle 7 film:  Jewish Historian investigates Holocaust at Auschwitz og til sammendraget: Auschwitz Full Documentary, så diskussionsdeltagerne selv kan finde filmene, eller se dem på O-D-I-N. Selskabet kan måske se dem sammen, hvis der findes en pc, og opmærksomheden tillader det.

Husk at læse Leuchters 4. rapport, hvor han har foretaget en teknisk evaluering af Jean Claude Pressacs bog Auschwitz: Technique and Operation of the Gas Chambers fra 1989. Pressac var tidligere revisionist, men følte på et tidspunkt, at han fandt flere indicier for eksistensen af de påståede gaskamre end imod. Imidlertid er hans bog og argumentation præget af forvirring og fejl og har i højere grad, end det sikkert har været hans hensigt, medvirket til dokumentationen af, at “gaskamrene” rent teknisk ikke har kunnet fungere efter påstanden. Det er vigtigt i denne argumentation at holde gaskamre og krematorier adskilt, selv om “gaskamrene” hævdes at have ligget i tilslutning til krematorierne. Revisionister er på grundlag af de foreliggende videnskabelige undersøgelser overbeviste om, at der udelukkende er tale om krematorier, hvortil der meget naturligt har været tilknyttet ligrum (som det findes på ethvert hospital), samt andre rum, til obduktion m.v. Det rekonstruerede “gaskammer”, der vises frem for de besøgende på det såkaldte Auschwitz-museum i Polen i dag, har været et sådant ligrum, hvor man har kunnet anbringe døde (efter naturlige dødsårsager, samt i sjældne tilfælde efter henrettelser ved hængning), inden ligene blev kremeret i de dertil beregnede ovne (standardovne til kremering). Det er yderligere et faktum, at kapaciteten i disse ovne ikke var særligt høj og ikke under nogen omstændigheder ville have været i stand til at følge med de massehenrettelser, der altid fremhæves i den ortodokse holocaust-myte. De beregnede kapaciteter for ovnene er også vist i Leuchters rapporter.

Her er Leuchters konklusion efter hans evaluering af Pressacs bog. Leuchter havde allerede som ekspert foretaget sin egen videnskabelige undersøgelse af “gaskamrene” i Auschwitz i 1988 (rapport nr. 1), og af Dachau, Mauthausen og Hartheim Slot i 1989 (rapport nr. 2), og derfor kan han udtale sig så sikkert:

“Efter en kritisk gennemlæsning af dette dokument: Auschwitz: Technique and Operation of the Gas Chambers af Jean-Claude Pressac, har jeg følgende opsummerende kommentarer. Hr Pressac er formodentlig et videnskabeligt arbejdende menneske, men han formår ikke at vise det. Til tider ræsonnerer han klart, men i afgørende analyser, forsøger han at tilpasse virkeligheden til sin forudfattede opfattelse af, at gaskamrene må have eksisteret.
Og dermed fejler han.
Jean-Claude Pressac har overladt verden en mængde bevismateriale, som alt sammen er uegnet til at bevise eksistensen af gaskamrene. Måske er det tilstrækkeligt, for efter at have set hans tekniske dokumentation er det min bedste vurdering som ingeniør, at intet i denne dokumentation understøtter eksistensen af henrettelsesgaskamre i Auschwitz-Birkenau.

Men yderligere, baseret på det detaljerede design af krematorierne, der er fint dokumenteret hos Pressac, kan jeg, hævet over enhver tvivl, erklære, at gaskamrene ikke fandtes: Krematorierne I, II, III, IV og V kunne ALDRIG PÅ NOGEN MÅDE have understøttet et henrettelsesformål ved brug af gas, og gjorde det ikke. Krematorierne I, II, III, IV og V var ikke, og indeholdt ikke, faciliteter til henrettelse ved gas.

Afsluttet den 17. oktober 2001.
Fred A. Leuchter Jr.
Ekspert i henrettelsesteknologier
Fred A. Leuchter Associates, Inc.”

Når nogen gør gældende, at Leutchers rapporter og Coles film nu har mindst 22 år på bagen, og at der fortsat uanfægtet undervises i jødernes Holocaust i skolerne i Danmark (og i Auschwitz-museet i Polen, hvor nu 1,4 mio. årlige besøgende i snit lægger ikke under 50,- kroner i entre per næse, hertil kommer profit fra hotel, restaurant, kiosk, souvenirs, m.v.), så må du informere om følgende kendsgerning:
Den ortodokse “holocaust-livgarde” i Auschwitz-museet (hvis ledelse består af jøder), har nedlagt forbud mod yderligere videnskabelige undersøgelser af deres oplevelsescenter. Efterhånden har de ombygget Auschwitz-museets trækplaster, “gaskammeret”, så det honorerer den generelle forestilling om et gustent betonrum med åbninger i taget, hvor Zyklon B-gassen kunne kastes ned. Men åbningerne, der hævdes at være en tilbageføring fra et udokumenteret gaskammer, er lavet af russerne efter krigens afslutning, og dertil kommer, at rummet er komplet uegnet som gaskammer, som Fred Leuchter konkluderer herover. Jøderne gør intet for at føre bevis for deres mange påstande, og de besøgende vover ikke at drage guidernes autoritative forklaringer i tvivl.
Leuchters undersøgelser var strikt videnskabelige, og hans konklusioner er derfor baseret på uomgængelige målinger. Den første om Auschwitz-Birkenau og Majdanek blev tilmed uofficielt bekræftet af en polsk undersøgelse foretaget lige efter (det var meningen, at denne interne undersøgelse skulle modbevise Leuchters resultat, men det polske videnskabelige institut, der forestod den, nåede frem til præcis samme resultat som Leuchter).
Siden har “livgarden” i Auschwitz – påstår den – selv udført nye undersøgelser, der modbeviser Leuchters resultater, men disse undersøgelser er ikke offentligt tilgængelige! Og endnu mere påfaldende er det, at resultatet ikke gøres gældende i det materiale, der udleveres til de besøgende. Samtidig har ejerne AFVIST en fælles slutgyldig videnskabelig undersøgelse, udført sammen med holocaustkritikerne således, at alle har mulighed for at kontrollere alles forudsætninger og konklusioner.
Denne afvisning kommer ikke bag på os, der har fulgt med i museumsdirektøren dr. Franciszek Pipers lidet overbevisende fremtoning som videnskabsmand. Mistanken om betydelig elasticitet i denne mands begrebsverden bekræftes i høj grad af hans ageren i Coles film. En videnskabsmand med en sådan indstilling til faktuelle forhold er naturligvis guld værd på et museum, hvor den ortodokse udlægning af jødernes Holocaust i stigende grad modsiges af tekniske beviser.

Denne benægtelse af fakta siger efter vores og andres opfattelse alt om jødernes tillid til deres propagandaapparat. De satser simpelthen på, at løgnen kan gøres til sandhed, hvis den gentages længe nok. Hvis 1,4 mio. mennesker hvert år “med egne øjne” kan bevidne “gerningsstedet” – uden at nogen i øvrigt bekymrer sig om de videnskabelige modbeviser, så kan menneskeheden hurtigt få indtryk af, at Auschwitz-kulissen viser virkeligheden. 

Vær alligevel forberedt på, at dette “gerningssted” for jødernes Holocaust (uden videre forklaring) kan blive flyttet fra Vesteuropa til Ukraine og Rusland, hvor de “6 mio. udryddede jøder” nu forklares gennem utallige målrettede raids og mord på jøderne i en egentlig folkemordskampagne under ledelse af Heinrich Himmlers SS. I denne udlægning bliver jøderne skudt og begravet i massegrave eller tvunget ud i farlige sumpområder, hvor de går til. Ingen af påstandene understøttes af nogen form for verificerbar dokumentation. Man skulle tro, at jøderne bedst kunne dokumentere påstanden ved at stille sig på kanten af massegravene og pege på indholdet, men sådanne grave er ikke fundet.
Du skal gøre flytningen af “gerningsstedet” og “ofrene” gældende i din argumentation. Jøderne hævdede først med Nürnbergprocessen, at deres holocaust var foregået i udryddelseslejre i selve Tyskland. Da det blev umuligt at forsvare den påstand, fordi virkeligheden og dygtige historierevisionister trængte sig på med egentlige modbeviser, flyttede gerningsstedet for jødernes Holocaust østpå til Polen, hvor især Auschwitz-Birkenau-lejren blev udråbt til at være selve udryddelsesfabrikken. Her skulle først 4,5 mio. jøder være blevet ombragt ved gasning. Da det også viste sig umuligt at forsvare dette dødstal (den officielle påstand er nu 1,1 mio. “forsvundne”, et alt for højt tal, som ikke længere må undersøges), og det for hver dag bliver vanskeligere at fastholde løgnen om gaskamre, blev gerningsstedet for de øvrige 4,9 mio. jøder flyttet yderligere østpå, væk fra de irriterende revisionister i Vesteuropa. Jødernes påstand er nu, at millioner af deres forfædre blev myrdet ved utallige morderiske overfald, udført af specielle SS-enheder.
Revisionister har ofte spurgt: Hvorfor skulle tyskerne bruge ufattelige ressourcer på logistik og aflivningsanlæg i “dødslejrene”, når en kugle, der koster en slik, ville være tilstrækkelig her og nu? Denne forklaring har jøderne og vogterne omkring det ortodokse holocaust-scenarium taget til sig og har genskabt en ny version af historien om de magiske 6 millioner brændofre på netop det grundlag – nedskydning. Det ville i givet fald have betydet, at det krigsførende Tyskland, skulle have begået en eklatant strategisk dumhed ved at sætte elitekampstyrker til at udføre folkemord i en koordineret kampagne over et gigantisk geografisk område i Baltikum, Ukraine og Rusland på et tidspunkt, hvor disse kampstyrkers tilstedeværelse var kritisk påkrævet på de egentlige fronter. Den slags påstande taler for sig selv. Tyskerne var ikke dårlige strateger, så havde det ikke taget resten af verden 6 år at nedkæmpe dem.
Alligevel fremsættes påstandene igen og igen uden bevisførelse af nogen art, og det vil tage revisionisterne årtier at tilbagevise denne seneste, med de oplagte problemer der følger med at skulle tilbagevise noget, der ikke har fundet sted.
I mellemtiden tordner jødernes propagandamaskine beskeden ud om tusindvis af nye gerningssteder i Østeuropa, og propagandaen er denne gang specifikt rettet mod ungdommen, der for tiden stopfodres med kulørte magasiner, hvor spektakulære artikler med klassiske Hollywood-typer i rollerne som SS og de jødiske “ofre” vises frem. Der vil måske gå en hel generation, før påstanden effektivt kan tilbagevises, og denne generation vil i mellemtiden blive indoktrineret med en ny komplet illusorisk version af jødernes Holocaust.

Den seneste påstand om massemord på jøder, som beskrevet ovenfor, er formodentlig inspireret af enkelte tilfælde af gengældelsesaktioner, fx fremprovokeret af situationer, hvor officerer for egentlige tyske kampenheder under Waffen-SS er blevet taget som gidsler af nonkombattanter (dvs. civile modstandsgrupper). Der er et par eksempler fra Frankrig og Ukraine. Som konsekvens af, at de tilfangetagne officerer ikke blev frigivet inden for en given frist, eller som reaktion på at de fandtes myrdet, er der i enkelte (ukoordinerede!) tilfælde udført hævnaktioner mod civilbefolkningen, således at en lokal landsby kan være taget som gidsel og derefter er blevet udslettet. Det er nemt at dømme bagefter, men det er naturligvis ikke anstændig krigsførelse at hævne sig på civilbefolkningen under nogen form. Der er imidlertid tale om isolerede tilfælde, der aldrig vil kunne multipliceres til format af folkemord. Nogle af os husker My Lai fra amerikanernes krig i Nordvietnam, og vi burde kende til Menachem Begins massemord på palæstinenserne i Deir Yassin i 1948 og Ariel Sharons massemord i lejrene Sabra og Shatila så sent som i 1982.

Det vil desværre lykkes jøderne at fordumme menneskeheden gennem vedholdende propaganda, hvis vi ikke insisterer på at fortælle sandheden ad alternative kanaler, og gerne ansigt til ansigt, når muligheden byder sig.

Beviser

Spørg dine børns klasse- eller historielærer, om han underviser dine børn – eller sin klasse – i jødernes Holocaust?
(Det gør han, for det kan han ikke undgå, idet læssevis af undervisningsmateriale fra DIIS’ “sektion for holocaust og folkedrab” ad villige kanaler påtrykkes danskernes skoler med vejledning til underviserne om, hvordan de bedst formidler indholdet.)
Når læreren derfor med ren samvittighed bekræfter, at det gør han da så sandelig, så stil dit næste spørgsmål: om han i undervisningen har inddraget Fred Leuchters undersøgelser og rapporterne fra 1988–91?
Det har han af gode grunde ikke. For han har næppe hørt om dem. De ville også ødelægge det gode indtryk af Holocaust-illusionen hos børnene, så DIIS har næppe nævnt dem for pålydende. Men så spørg videre, om han selv kender til undersøgelserne, og om han har læst rapporterne? Du kan være klar med den samlende udgave, der kan hentes fra O-D-I-N, så du eventuelt kan give ham en cd i hånden. De fleste ordentlige danske lærere vil gerne vide mere. Henvis også til filmen fra David Coles besøg i Auschwitz i 1989. Giv læreren adresserne til filmene på YouTube, både listen med de 7 film:  Jewish Historian investigates Holocaust at Auschwitz og sammendraget Auschwitz Full Documentary, eller læg adresserne på samme cd, der indeholder Leuchters rapporter.
Husk at følge op på dine spørgsmål senere. Spørg efter nogen tid læreren, om han har diskuteret rapporterne eller filmene med sine kollegaer på skolen eller privat. Bed om hans vurdering. Spørg igen senere, hvis han ikke har haft tid. Lad O-D-I-N.org høre om tilfældet, hvis du ikke får svar eller får undvigende svar. Er vi danskere ikke vedholdende, fortsætter indoktrineringen af vores børn uanfægtet.
Hvis læreren gør gældende, at der jo er leveret “overvældende beviser” for holocaust (det er ofte i form af hjerteskærende billeder, tegninger eller skitser fra denne eller hin “udryddelsessituation”, hvor udhungrede eller nøgne mennesker er fremstillet som ofre for “nazisternes forbrydelser”), så gør opmærksom på, at ingen af disse billeder eller “beviser” på reel vis er forsøgt verificeret over for kritikere af holocaust-myten, og der er derfor god grund til at betvivle deres autenticitet. De kan, uden at vi dermed overdriver, være produceret i Hollywood, som ejes af jøderne. Hollywood er om nogen virksomhed specialist i visuelle illusioner og effekter af enhver art – tilsat naturlig patina selvfølgelig.
En sådan påstand fra O-D-I-N.org lyder kynisk, og kender man intet til sagsområdet i forvejen, er det let at få opfattelsen af, at de letkøbte, uunderbyggede påstande er vores. Men det forholder sig modsat. Falske beviser strømmer fra jødernes propagandaapparat, der har filialer i alle lande. I Danmark er det DIIS-sektionen for  Holocaust og Folkemord. Jøderne, eller for den sags skyld nogen jøde overhovedet, har aldrig været i stand til at verificere en eneste af de fremsatte uhyrlige påstande om jødernes Holocaust.
Teatereffekter gøres gang på gang gældende som historiske “beviser” for jødernes Holocaust, og typisk ledsages de af henvisninger til “autoriteter” på området, fx: “Udlånt fra Holocaust Memorial Museum x i Israel”. Dermed er beviset med sikkerhed udelukkende verificeret af jøder, hvilket desværre er det samme som “uverificeret”. Mange af den slags beviser er allerede gendrevet af revisionister, men den jødiske holocaust-industri arbejder ufortrødent videre, altid på højtryk for ikke at miste momentum og profit, og altid for at producere nye falske beviser.
Du kan opfordre læreren til at forsøge at fremskaffe brugbare kildehenvisninger fra DIIS, så autenticiteten virkelig kan efterprøves. Coles  7 film fra listen  Jewish Historian investigates Holocaust at Auschwitz og sammendraget Auschwitz Full Documentary viser med stor tydelighed, hvordan Auschwitz-museet i Polen præsenterer spektakulære effekter, såsom bunker af hovedhår fra mennesker og dynger af tomme Zyklon B-gasbeholdere, i inkriminerende kontekster som “beviser” for udryddelse.
Læs om, hvad der skete, da en holocaustskeptiker henvendte sig til det daværende DCHF i 2001 i København (det nuværende “sektion for holocaust og folkedrab” under DIIS). Han ønskede svar på et antal oplagte spørgsmål om jødernes Holocaust, og ekspertisen i DCHF kunne vel ikke være et bedre valgt forum at spørge i, skulle man synes.

Indvandringen

Når nogen forsøger at gøre muslimer og andre uforligelige kulturer ansvarlige for indvandringen i Danmark og Europa så forklar, at opportunistiske og domænekrævende indvandrere kun er symptomet på sygdommen. Smittesprederen har fra “dag 1” været jøderne, der på den måde har beredt vejen for nedbrydningen af dansk identitet og kultur. Det foregår på samme måde overalt i Europa. Planen om at inficere de europæiske lande med kimen til etnisk og kulturel udslettelse har været nøje tilrettelagt gennem det meste af et århundrede og tog sin begyndelse i Danmark i 60’erne.
Henvis til følgende udtalelse fra lederen af det svenske Paideia Institut, Barbara Lerner Spectre, da hun i 2010 (sikkert lidt for åbenmundet) afslørede:

… Det er en stor forandring for Europa at stå igennem. De skifter nu til multikulturel tilstand, og jøder vil blive ildeset på grund af vores ledende rolle.

På det tidspunkt var skaden allerede sket. Vi skriver nu 2013, og vi har ikke set nogen effektiv ændring af tendensen. Tværtimod, Det Radikale Venstre i Danmark har igen magt, som det har agt, og har genåbnet for den ødelæggende tilstrømning af uforligelige mennesker. Hvem tror du kontrollerer dette parti?

Jøderne

Når du bliver spurgt om, hvem der er ansvarlige, så henvis til O-D-I-N’s artikler. Jøder i magtfulde positioner har vist sig at være det levende og skadelige produkt af jødedommens hellige skrifter, Torah og Talmud, der bl.a. indeholder følgende lærdom, som synes at repræsentere kærneværdierne for mange jøder:

Torah, 5. Mosebog 7. kapitel, 16. vers:
Og du (jøde) skal tilintetgøre alle de folk, som herren din gud giver i din vold, dit øje skal ikke spare dem.

Torah, 5. Mosebog 23. kapitel, 20. vers:
Af en fremmed må du tage åger, men af din broder må du ikke tage åger, at herren din gud må velsigne dig i alt det, som du udrækker din hånd til. I det land, som du kommer hen til for at eje det.  

Og Talmud, jødernes vejledning i mere praktiske forhold:
Det er tilladt at bedrage en kristen, og der kan derfor ikke være tale om nogen tilbagebetaling, eftersom der ikke derved finder nogen forfordeling sted overfor den kristne, da den hellige skrift siger: “I skal ikke bedrage eders brødre.” brødre er kun jøder, men den kristne står lavere end en hund.  

– og endelig:

De bedste blandt Goyim fortjener at blive dræbt …*

*) Den meget fejrede racist, jøden Simon ben Yohai, citeres i Soferim, Kapitel 15, Regel 10:
“The best among the Gentiles deserves to be killed.” –Cf. “Gentile”, The Jewish Encyclopedia, Volume 5, Funk and Wagnalls Company, New York, (1903), pp. 615-626, at 617. See also: A. Cohen, “Soferim 41a”, The Minor Tractates of the Talmud Massektoth Ketannoth in Two Volumes, Volume 1, The Socino Press, London, (1965), pp. 287-288, especially note 50.

Henvis til Hugo Ravns e-bog, Overtagelsen – en krig i slowmotion

Når du er blevet “seende”, dvs. selv har opøvet evnen til at observere eksempler på, hvordan jøder udfolder deres destruktive agenda i vores hverdag, så vær forsigtig med at nævne navne, men fortæl dine danske omgivelser om deres aktiviteter. 

Vi modtager gerne dine observationer om jøderne her i O-D-I-N, så vi kan gemme dem i netværkets generelle hukommelse.

Dæmonerne

Når nogen taler nedsættende om – dvs. gentager mediernes bagvaskelser af – fx Ruslands præsident, Vladimir Putin, Irans præsident, Mahmoud Ahmadinejad, nationale bevægelser i Ungarn, Tjekkiet og Hviderusland og deres ledere, den nationale bevægelse i Grækenland, Adolf Hitler, når de forvansker betydningen af “Endlösung” osv. osv., så spørg dem, hvor de har deres viden fra. De flestes kendskab er begrænset til det, de er blevet indoktrineret med i Folkeskolen og Gymnasiet og som jævnligt gentages i jødernes medier. Det meste afviger i kriminelt omfang fra sandheden.

I Rusland, Ungarn, Tjekkiet, Hviderusland m.fl. har befolkningerne som ingen andre lidt under det tidligere Sovjetdiktatur, og mange har stadig det daværende jødiske rædselsregime i perioden fra 1922 til 1991 siddende i kroppen. I lang tid var 80% af kommissærerne og administratorerne i det kommunistiske system jødiske. Ja stort set var det officielle Moskva et jødisk domæne.
I dag er de nationale ledere i disse lande langt mere indstillet på ikke at gentage fejlen: at lade jøderne få kontrol med medierne, statsapparatet eller vitale dele af administrationen. Putin har skilt sig af med oligarkerne, de rige jødiske familier, der sad tungt på olie- og gasressourcerne. Derfor hetzer jøderne i Vesten, de jødiske internationalister, fra USA, Canada, Tyskland, England, Frankrig, Sverige – og ikke mindst fra danske medier – imod det ny Rusland og de nævnte landes “antisemitiske og nationalistiske” ledelser (i modsætning til internationalisternes forestillinger om et zionistisk verdensrige, hvor alt skal blive fantastisk, når den øvrige menneskehed har underkastet sig jødernes scepter). Hetzen foregår ikke mindst fra Danmarks Radio, som skulle være en nationens radio med pligt til alsidig information – licensbetalt som den er. TV2 er om muligt i endnu højere grad jødisk kontrolleret. Måske skal det nuværende Europa igennem et nyt sovjetdiktatur i form af jødernes Euro-union, før nogen vågner op af dvalen.
Men forhåbentlig når vi at blive klogere i tide. For sker det igen, at jøderne fra en ny central magtposition atter kommer til at tyrannisere Europas folk, bliver det katastrofalt for vores børn og deres efterkommere.

Khazarer & antisemitisme

Hvis nogen nævner “jøderne”, hvilket sker uhyre sjældent, da området er tabuiseret på højde med primitive forestillinger om straffende voodoo-forbandelser, kan du måske få anledning til at stille spørgsmålet: om nogen kan forklare dig, hvad en jøde er, eller hvordan en sådan ser ud?
Efter en pause af vantro, vil nogen tage sig sammen til at spørge dig: det ved du da? – og hvorfor i alverden spørger du om det?
Du kan med god ret svare, at hvis nogen taler om “jøder” som gruppe, må den pgl. vide, hvem han taler om. Nu vil den formastelige, der vovede at tage tabuet “jøde” i sin mund begynde at forsvare sig med, at han bestemt ikke mente noget negativt med udtalelsen, og at han under ingen omstændigheder er “antisemit”. Derefter kan du spørge, hvad han mener en semit er? Når selskabet således er blevet nærværende, er det på tide at forklare, at prædikatet “jøde” er en egenskab, der opnås ved, at man enten er født af en jødisk mor eller frivilligt har påtaget sig jødedommen. Egenskaben kan altså både være betinget af etnicitet eller ved, at en ikke-jøde har konverteret til jødedommen.
Du kan straks tilføje, at den jødiske mors blodlinje i 2013 er fortyndet til det mytiske; at 80–90% af alle såkaldte jøder i Vesten er efterkommere af konvertitter fra Kaukasus-området og som sådan kun kan påberåbe sig et rudimentært etnisk slægtskab med stammerne fra det oprindelige Judah. Meget rudimentært endda! Derefter vil der være grundlag for at forklare østjødernes opståen, dominans og spredning i Europa efter 1500-tallet, samt om deres destruktive talmudiske agenda, der er rettet mod Europa og den øvrige menneskehed.

Identifikation

Som konsekvens af østjødernes oprindelse uendeligt langt fra det bibelske område i mellemøsten, og endnu længere fra Vesten, er deres fysiognomi i dag sjældent mellemøstlig eller rent hvid vesteuropæisk, men præget af, hvad der gælder for området mellem Sortehavet og Det Kaspiske Hav, dvs. i området fra og med det østlige Tyrkiet, over Georgien, Armenien, Azerbaijan til Kaukasus-området, hvor Europa bliver til Asien. Det er ikke tilfældigt, at jøderne i USA har indført betegnelsen “kaukasisk af udseende” om alle hvide i modsætning til afrikanere og asiater. På den måde er østjøderne som type nu fremhævet som markør for den hvide race, en generalisering vi ikke kan være tjent med i det hvide Europa (punkt 4), men som er god til at tilsløre østjødernes voksende indvandring til de europæiske samfund.
De jøder, der fungerede som skatteinddrivere for de muslimske maurere, da de trængte ind i Spanien og Portugal omkring år 700, er siden blevet benævnt som sefardiske jøder og er i dag det nærmeste jøderne i Vesten kommer en reminiscens af oprindelige mellemøstlig etnicitet, dog efterhånden i en så mytisk blodlinje, at der næppe flyder en eneste dråbe jødisk blod i dem tilsammen.
Sefarderne var omkring år 1500 blevet så europæisk tilpassede, at de nødigt identificerede sig med østjøderne, der omkring samme tidspunkt havde befæstet sig med et nyt centralt, ideologisk center i Polen for alle jøder i Vesten. Sefarderne mente, at østjøderne ville skade det jødiske omdømme i Vesten, og den bekymring er konstant blevet indfriet siden da. Sefarderne integrerede sig i vidt omfang, først som “svineædere” (marranos) og kryptojøder (dvs. med vestligt navn og på overfladen ny troslære), men senere assimilerede mange sig på ærlig vis. Kryptojøder er dog ikke et historisk fænomen, tværtimod. De trives i bedste velgående overalt, bl.a. i den danske folkekirke. 

Østjøderne som dominerer i Europa og Vesten i dag har udelukkende ideologien, jødedommen, med dens Torah og Talmud, og andre åndelige og praktiske vejledninger, fælles med Mellemøsten, og disse mennesker har derfor mere eller mindre markante asiatiske og tyrkiske træk (ofte atypiske træk for Norden, hvis vi kigger efter).

Generelt gælder denne identifikation

Goldberg præsenterer sig eksklusivt som:
"Magasin for jødisk kunst kultur religion samfund".
Her kræves ingen X Factor for at gå videre.
Det er nok at være beslægtet.

Og dermed har du billedet af de overeksponerede studieværter, forfattere, debattører, korrespondenter og øvrige “eksperter”, samt en pæn del af de levebrødspolitikere, der i 2013 dagligt fylder jødernes medieflader. Nepotismen og indflydelsen gennem netværket, og heri indgår pengemidlers overbevisende effekt, har sat normal konkurrence ud af kraft og fortrængt den nordiske type fra enhver synlig deltagelse i de ofte jødisk dominerede medier og politiske korridorer.
Danskerne er gjort usynlige. – Og alligevel ikke. Når Danmarks traditionelle befolkning nødvendigvis må interviewes af og til, tegnes der bare et negativt billede. Så er det de ynkeligste udgaver af blonde, vægtudfordrede, tatoverede donnaer, der udstilles sammen med briandrengen i sofahjørnet. Når denne hjernevask har foregået længe nok, mister danskerne respekten for egen identitet og forledes til at tro, at de bedste i Danmark skal ligne logebrødrene og -søstrene fra det alleryderste Østeuropa.

Vil du være med til at ændre på den tilstand, så slut dig til O-D-I-N.

Hent Hugo Ravns Overtagelsen – en krig i slowmotion, hvor du bl.a. kan læse mere om østjødernes oprindelse langt fra Europa, deres talmudiske odyssé mod Europa, samt deres ulyksalige opfattelse af Europa og Vesten som noget, der tilhører jøderne.

Fordelingen mellem jøder og ikke-jøder

Henvend dig til redaktionerne på de store dagblade eller til DR eller TV2 og spørg, hvor mange jødiske personer, der er ansat på redaktionelle poster ud af den samlede redaktion, eller i mediets bestyrelse ud af den samlede bestyrelse. Forespørgslen kan begrundes med, at du har en opfattelse af, at der demonstreres en overrepræsentation af jødiske personer i bladets eller stationens sendeflade. Går denne overrepræsentation igen i bestyrelsen? kan du spørge. Og hvordan er den opstået? Du vil sætte pris på at kende sammensætningen, inden du abonnerer på avisen/mediet, da du mener at fordelingen har betydning for formidlingens karakter. Den økonomiske begrundelse kan naturligvis ikke bruges på de licensbetalte kanaler, som vi tvinges til at finansiere, men så kan du, som engageret borger og licensbetaler, lægge vægt på formidlingens formodede objektivitet.
Spørg på samme måde hos partierne i og uden for Folketinget. Selv Dansk Folkeparti er dybt infiltreret af zionister, men hvordan forholder et “dansk” folkeparti sig egentlig til at have jødiske eller zionistiske politikere i partiet, når disse typisk er agenter i det jødiske netværk? Gør fx DF opmærksom på, at muslimerne i Danmark, hvor uønskede de end måtte være, langt fra udgør det alvorligste problem, at det afgørende problem er jøderne og det jødiske netværk, at deres antal uafladeligt suppleres gennem en skjult jødiske indvandring, der foregår over åbne grænser ofte i væsen af kryptojøder, der fx giver sig ud for at være tyrkere eller iranere, eller de kommer direkte fra USA eller Israel og får prompte opholdstilladelse. Denne skjulte indvandring finder sted, når den politiske magtkonstellation på Christiansborg tillader det. Dvs. det meste af tiden. Det multietniske problem er konsekvensen af en ukontrolleret indvandring, som jøderne med god hjælp fra deres danske zionistlakajer har gennemtrumfet hen over hovedet på danskerne. Spørg partiet, om ledelsen har identificeret det egentlige problem i den beskrevne sammenhæng? Hvad er holdningen hos et påstået nationalt parti som DF til at inkludere personligheder, som fordækt arbejder for en fortsat indvandring, når partiet har slået sig op på at ville sætte en stopper for selv samme indvandring? Det er et spørgsmål, som må stilles igen og igen.
Se her, hvordan bemandingen af “eksperter” på DIIS (Dansk Institut for Internationale Studier) er sammensat.
På O-D-I-N.org viderebringer vi gerne spørgsmål og svar, hvis svarene er interessante, og du vil maile dem til os.

Rituel aflivning

Halal- og kosheraflivning repræsenterer hver for sig en så bestialsk og primitiv behandling af dyr, at danskerne som et civiliseret folk er nødt til at protestere. Det kan vi gøre ved at boykotte kød, der stammer fra mishandlede dyr, når vi møder problemet i supermarkederne og i vores børns institutioner. 

Vi skal insistere på at kunne spise kød i Danmark fra normalt slagtede dyr, dvs. fra IKKE rituelt slagtede dyr.
Hvorfor skal vi og vores børn tvinges til at spise kød fra dyr, der har lidt unødigt, fordi muslimer og jøder kræver særbehandling i Danmark? Var der ikke mere fornuft i, at disse grupper tilpassede sig?
Dette problem er ikke kun et praktisk problem, som nogen vil gøre det til, men et spørgsmål om kultur og principper. Det er helt basalt et spørgsmål om, hvilken kultur, der  skal herske i Danmark, en mellemøstlig oldtidskultur, eller en moderne nordisk. 

Her er eksempler på halalmærkning, som du fx kan finde på indpakninger sammen med anprisningen “Danish Duck”:

 

 

Efter princippet “del og hersk” holder magt- og mediejøderne deres egen kosheraflivning (schæchtning) ude af daglig medieomtale og nøjes med at udstille halalproblemet. Hensigten er naturligvis at vedligeholde en konflikt mellem danskere og muslimer. Imens gnider jøderne sig i hænderne over tumulten og den omstændighed, at de igen har formået at dreje fokus væk fra sig selv. Jøderne har ansvaret for fremmedinvasionen i Europa og udgør derfor det egentlige problem for danskerne og europæerne, bl.a. i forhold til muslimerne.

Jøderne er bl.a. årsag til, at vi danskere har måttet acceptere en tilsidesættelse af Dyreværnsloven, for at den jødiske schæchtning har kunnet foregå. Dyreværnsloven, der er udtryk for vores civilisations vilje til at behandle dyr, så de ikke lider unødigt, skal naturligvis gælde for alle, der har ophold i Danmark. Men det gør den ikke, og det er uden effekt at gøre politikerne opmærksomme på problemet. De sætter blot kikkerten for det blinde øje. For lægger de sig ud med jøderne, ved de, at politikerdrømmene er forbi.
Følg med i denne video (hvis du kan, uden at kaste op). Den viser, hvordan okser kosheraflives på et jødisk slagteri i USA. Videoen udtrykker en sædvanlig side af jødisk kultur (klik på billedet nedenfor).

Der er kun mindre forskelle på halal- og kosheraflivning, bortset fra sproget. Fælles for ritualerne er en primitiv kulturbestemt adfærd, der foreskriver opskæring af levende, ubedøvede dyrs åndedrætsorganer og blodkar, hvorved de langsomt forbløder, mens der forårsages unødig angst og smerte.

Jødisk kosher-aflivning (schæchtning)
Struben og halspulsårerne skæres over, og luftrøret flås ud. Rygmarven gennem nakkehvirvlerne må være ubeskadiget, så hjertet kan pumpe blodet ud. Efter indgrebet rejser kødkvæg sig på benene og forsøger at flygte. Dette kan stå på i mere end 30 sekunder.

Muslimsk halal-aflivning
Struben, halspulsårerne og spiserøret gennemskæres, igen uden at beskadige rygmarven. Dette betyder, at dyret fuldt ud er i stand til at føle smerte og dødsangst.

Halal og kosher rummer forskrifterne for, hvad der anses for rigtigt af muslimer og jøder henholdsvis. Der er eksempler på, at slagtedyr har været i live indtil 2 minutter efter den første rituelle opskæring/partering.

Vi må konkludere, at man enten skal være yderst svagt begavet eller sindssyg fanatiker for at forsvare dette dyreplageri. Vi kan naturligvis ikke udelukke at begge forudsætninger kan være til stede samtidig hos disse kulturfremmede mennesker.

DETTE KAN DU SELV HJÆLPE MED

Hvis du ikke kan få normalt slagtet fjerkræ eller lammekød i din lokale forretning, så bed den danske brugsuddeler eller købmand om at levere et konstant udbud af fjerkræ og kød, der ikke er fra rituelt slagtede dyr. Hvis han afslår og undskylder sig med, at det er for besværligt, og forretningen dermed ikke formår at betjene sine danske kunder, så henvend dig til kæden eller leverandøren og spørg der, om de virkelig favoriserer rituel slagtning, eller om de samtidig er interesserede i at levere kød til danskere med en sund holdning til dyrevelfærd? Gør det ikke indtryk, så henvend dig til din lokale politiker, hvis der findes en, der ikke er jøde eller muslim. De fleste er opportunister nok til at forholde sig klædeligt passive over for tabuerne. Henvend dig også til den lokale avis, og nævn om nødvendigt, at det ikke lykkedes at aktivere det lokale politikerpanel. I det mindste for at registrere reaktionen. Diskuter dette problem med dine venner. Bed dem om at deltage i protesten over for deres eget supermarked. Del erfaringen af dine aktiviteter med os her på redaktionen. Vi viser dem gerne på O-D-I-N, så flere kan drage nytte af dem.

PET & FE (FET)

Da den tidligere Mossad-agent Victor Ostrovsky i 1990 udgav bogen (War) By Way of Deception ((Krig) Gennem Vildledning), forlangte den formelle chef for Politiets Efterretningstjeneste, at Mossad trak sine agenter i PET hjem, åbenbart for at tækkes den øjeblikkelige forargelse. Opfordringen har givetvis været på skrømt, og hvis den overhovedet har haft nogen effekt, har det været svingdørseffekten. Titlen på Ostrovskys bog er iflg. Wikipedia afledt af Mossad-mottoet: By Way Of Deception Thou Shalt Do War, der kan oversættes med: “Gennem vildledning skal du vinde krigen”, hvilket giver god mening for jøderne i deres konstante bestræbelser på at dele og herske, fx ved at spille herboende muslimer ud mod danskerne. Det er en taknemmelig opgave, når man behersker medierne. 

Skriv til PET (Politiets EfterretningsTjeneste) og spørg, hvor mange jøder eller zionister, der fungerer centralt i tjenesten eller som agenter for denne såkaldt danske (politiske) efterretningstjeneste?
Spørg også, hvor mange agenter fra Mossad (den israelske efterretningstjeneste), der fysisk samarbejder med PET i Danmark, dvs. under samme tag?
Spørg yderligere, hvor mange (jødiske) agenter fra CIA (det amerikanske modstykke til PET og Mossad), der fysisk samarbejder i Danmark med PET og Mossad?

Begrund din interesse med, at du finder det uheldigt, at Danmark samarbejder med nationer, der udøver tortur mod fanger og fungerer som spioner i Danmark med PET som partner og base. Disse agenter forudsætter, at de danske efterretningstjenester er positivt indstillet til den israelske mellemøstpolitik (tyveri af palæstinensisk jord) og over for det neokonservative USA, dvs. det jødisk USA og dets udenrigspolitik, der forbeholder sig ret til at udbrede “demokrati” med magt. Næste stop er Syrien.

Gentag proceduren med FET (Forsvarets EfterretningsTjeneste, på det seneste omdøbt til FE). Det er samme surdej, og årsagen til, at Danmark har mistet gode danske soldater og materiel for milliarder af kroner i en meningsløs krig i Afghanistan. Chefen for FET er tidligere “Depardementsråd” i Forsvarsministeriet Thomas Ahrenkiel (et godt dansk navn).


Hans Jørgen Bonnichsen
Foto: Internettet

 

Hans-Jørgen Bonnichsen (efter dansk navneregel: søn af “Bonnich”? et stort set ukendt navn i dette land) tidligere chef for PET, rekrutteret fra dansk politi. Han har opstillet for partiet Venstre uden større held (måske på grund af et identifikationsproblem hos danskerne?).
Denne mand, der altid er til rådighed for pressen, har udgjort en del af alliancen mellem Danmark, Israel og det neokonservative USA.
Han er et stjerneeksempel på, at hvis en embedsmand forfægter de politisk korrekte standpunkter, er der horder af mikrofonholdere til enhver forblommet kommentar om hvad som helst. Denne “fortolker” er god til at popularisere intrigerne bag dansk politik.


Foto: Internettet

 

Jacob Scharf th. (endnu et navn, der kan forstås i Israel) har gjort lynkarriere gennem dansk politi for at blive placeret som chef for PET, hvor han fungerer som kransekagefigur i denne “danske” underafdeling af Mossad, eller “fjærten” som Mossad kalder PET, når ingen lytter. Det er ærkedanske typer, vi støder på her i spidsen for Danmarks efterretningstjenester … ikke? Man kan roligt sige, at Illusionen fungerede bedre med den rødmossede venstremand hr. Bonnichsen.

Men efterhånden lægger jøderne mindre og mindre skjul på infiltreringen. De sidder jo solidt på medie- og meningsmonopolet i Danmark, og derfra stilles der ikke ubehagelige spørgsmål om etnicitet og loyalitet over for Danmark.

Det er dig, der skal stille dem!

Opdatering 20. december 2013

Ny chef for PET, Jens Madsen, er hentet fra Bagmandspolitiet. Kilde: Politiken
Navnet er i det mindste af dansk oprindelse. Men heller ikke han støder an mod den europæisk udviklede etnicitet under ophold i Israel.

Opdatering 12. december 2013

Afsat justitsminister søger ny stilling i EU. Kilde: Dagens.dk (linket er nedlagt).

Opdatering 10. december 2013

Justitsministeren gik i sort under samråd. Kilde: Den korte avis.

Justitsministerens fremtid hænger i en tynd tråd. Kilde: Dagens.dk.

Opdatering 4. december 2013:

Jacob Scharf citeres i Den korte avis: “Jeg har i dag meddelt Justitsministeriet, at jeg ønsker at forlade stillingen som chef for PET ved årets udgang.”
Det bliver interessant at se, hvilken “dansk” chef for PET Mossad vil acceptere.

Opdatering august 2016:

Det blev så denne dansk udseende mand, Finn Borch Andersen (jurist og pseudo-politimand, konstitueret 1. juni 2015), der har accepteret at være CIA’s og Mossads Mester Jakel-dukke i Danmark. Han medvirker nu til – for skatteydernes penge – at fremme indtrykket af en imaginær terrortrussel – og til at oppiske en ufred mellem den muslimske og kristne verden. Med andre ord – han er en ny forræder mod Danmark i rækken af jøde-lakajer, der ikke kunne sige fra. Eller måske er han fuldstændigt uskyldig – fordi han er jøde.