Gult Parti regerer i Sønderborg

Overtagelsen

O-D-I-N.NET, Observatør i Sønderborg, 30. august 2018.

 

Nuvel, i de moderne samfund har jøderne af klog selvopholdelsesdrift taget plads i kirtlerne. Samfundets kirtler: Børser, banker, ministerier, dagblade, forlag, voldgiftsdomstole, assuranceselskaber, hospitaler, fredspalæer og andre bakteriologiske institutioner har hver for sig sine jøder.
— Louis Levy: Jøden som Fredsstifter, København 1918.

Denne visning af et jødebesat organ i danskernes samfund er et øjebliksbillede.

NOTE:
Vi præciserer, at den kulturelle deroute, der er beskrevet i denne artikel, ikke er begrænset til Sønderborg, og det gør problemet kritisk for danskerne. Vi kan bevidne en generel besudling af vores europæiske kultur, en langsom tivolisering af alle større danske byer, hvor jøder med fremmedartede præferencer har besat og blokeret nøglepositioner, der tillader dem at råde enevældigt og udbytte lokalområdet.

En af vores observatører i Sønderborg har lagt op til følgende artikel.

Vi skriver igen om Sønderborg, denne gang i anledning af den forestående præsentation af det nye Hotel ALSIK i Sønderborg. Hvad står ALSIK for?

Måske: “Aktionær Lauritzens Selvsupplerende Investerings Klub”! (forklaring følger).

Byrådet (kommunalbestyrelsen) i Sønderborg er præsenteret nedenfor. Som det fremgår af billedet er 23 ud af de 31 medlemmer – jøder, dvs. tæt på trefjerdedele eller 75 procent! Det var samme andel – 70-80 procent jøder i alle ledende bolsjevikiske og sovjetiske organer – der medførte Den Røde Terror før og under Sovjetunionen, i tidsrummet fra 1917 til 1950. Den kostede 40-60 millioner hvide europæere livet.
“De bedste af goyim (ikke-jøder) fortjener at blive dræbt,” foreskrives det i jødernes hellige lærebog Talmud. Og jøderne myrder virkelig kun de bedste, fortrinsvis hvide europæere, som de misunder og hader, i dette tilfælde de russere, der kunne forventes at ville organisere en modstand.
I citatet nedenfor af en kendt (nu afdød) russisk systemkritiker kan du sætte lighedstegn mellem “bolsjevikker” og jøder:

Man må forstå følgende. De ledende bolsjevikker, der overtog Rusland var ikke russere. De hadede russere. De hadede kristne. Drevet af etnisk had torturerede og slagtede de millioner af russere uden antydning af menneskelig medfølelse …
Der er flere af mine landsmænd, der har lidt under denne horrible forbrydelse fra bolsjevikkernes blodbestænkte hænder, end noget andet folk eller nogen anden nation nogensinde har lidt i hele menneskets historie. Det er umuligt at overdrive dette. Bolsjevismen begik det mest brutale og omfattende folkemord, vi kender til.
Den omstændighed, at det meste af verden er uvidende og uden følelser for denne enorme forbrydelse viser, at de globale medier er i hænderne på forbrydelsens gerningsmænd.

— Aleksandr Solzhenitsyn.

Klik på billedet for at se en større udgave. Ill: O-D-I-N
Kilde pr. 30. august 2018.

Jøder er ikke hvide europæere, de har intet til overs for den hvide europæiske race og kultur, og de ønsker at fjerne hvide europæere fra verdenskortet og overtage vores fortjenester. Det er den barske virkelighed, som det er nødvendigt at forstå, selv om påstanden føles konspiratorisk og uvelkommen. Vi er alle med beretningen om 6 mio. myrdede jøder i det jødiske Holocaust blevet holdt tilbage fra at kritisere jøder. Jødernes Holocaust har vist sig at være den ondeste og mest vedholdende propagandaløgn i moderne historie, og den har forhindret os i at sætte os til modværge mod jøderne.
I dag kan Holocaust-beretningen afvises som purt opspind på grundlag af videnskabelige beviser, men det anfægter ikke jøderne. De indoktrinerer uanfægtet videre om 6 mio. myrdede jøder fra deres medier; og i skolerne bankes løgnen fast i hovedet på vores børn, der endda kan “vinde” en tur til Hollycaust-museet i Auschwitz, hvor et (indrømmet) “rekonstrueret” gaskammer vises frem i teatralske omgivelser.

Jøder har traditionelt optrådt som fjender af den nation, der har huset dem. Derfor er de i utallige tilfælde blevet fordrevet. Fjendtligheden gælder nu mere end nogensinde alle steder, hvor jøderne udfolder deres parasitære virksomhed. De skjuler sig som kryptojøder, dvs., at de i Danmark giver udseende af at være fredelige danskere og europæere. Først ændrer de navn, siden skifter de gradvist udseende og adfærd, så bl.a. oprindelige danskere let forledes til at opfatte dem som landsmænd. Plastickirurger er konstant beskæftiget med at operere jødenæser, så de bliver lige og smalle – ofte lidt for spidse. Dermed fjernes et tidligere sikkert kendetegn, og man undgår at blive identificeret som en tyvagtig og snyltende besættelsesmagt.

Det glæder os at kunne præsentere Erik Lauritzens sande politiske profil.

Den konkrete overrepræsentation af jøder i Sønderborg byråd skal ses på baggrund af, at jøderne allerhøjst udgør 5 procent af befolkningerne i Europa.
Dermed er følgende påstand sand: I Sønderborg byråd sidder der IKKE 15 repræsentanter for Socialdemokratiets valgprogram, IKKE 7 repræsentanter for Venstres -, IKKE 3 repræsentanter for Dansk Folkepartis -, IKKE 5 repræsentanter for Slesvigsk Partis valgprogram, måske 1 repræsentant for Fælleslistens program. Derimod sidder der 23 repræsentanter for GULT PARTI’s, Jødelogens, uofficielle program – et program, der aldrig er på valg. Der er i praksis tale om, at ét uofficielt parti regerer suverænt på tværs af de formelle partiskel med et helt 6. partiprogram, som kun er kendt af jøderne selv, og de gør det helt uanfægtet af vores demokratiske regler i Europa. Generelt har de ikke opgivet kommunismen og folder sig i det skjulte ud som kulturmarxister.

Enhver kan selv regne ud, at:
Jøderne i Soc.dem’s byrådsgruppe i Sønderborg udgør mindst 80 procent af gruppen.
Jøderne i Venstres byrådsgruppe i Sønderborg udgør mindst 85 procent af gruppen.
Jøderne i DF’s byrådsgruppe i Sønderborg udgør mindst 66 procent af gruppen.
Jøderne i Slesvigsk P’s byrådsgruppe i Sønderborg udgør mindst 60 procent af gruppen.
Fælleslistens enmandsgruppe i Sønderborg har ingen indflydelse (1 person).
Vi kan bevidne en farlig og uparlamentarisk overrepræsentation i Sønderborg byråd af en traditionel folkefjende, desværre ikke enestående, og tilstanden giver sig allerede udslag i konkrete skjulte overgreb.

På basis af video fra Sønderborg Nyt, jødelogens faste talerør.
Giv dig tid til at se videoen til ende. Efter punkt 3 i dagsordnen bliver det interessant.
(Rettelse: Der blev ikke kun valgt 67 procent jøder til Økonomiudvalget men 77 procent!)

Og vi havde nær glemt Tim Hansen, kommunaldirektøren, der sidder med til højbords.
Interessant i denne sammenhæng er, at han også er jøde. Du kan sysle lidt med den statistiske sandsynlighed for dette. Konklusionen vil umiskendeligt blive, at fordelingen mellem jøder og danskere i Sønderborgs bystyre og kommunale forvaltning er påfaldende udansk.

Hvis du så videoen ovenfor til ende, kender du nu et mønstereksempel på, hvordan “demokratismen” fungerer. Det er ikke uden grund, at borgmesteren vender udtrykket “den demokratiske proces” i munden i denne forsamling. For ham og hans hirdmænd i denne flok betyder det “processen til pervertering og overtagelse af europæernes demokrati til jødernes envældige despoti”.

Det er nærliggende at stille spørgsmålet: Hvilken motiverende dagsorden ramte det palæstinensiske medlem af byrådet, Mona Joussef Fahd, forud for hendes fraflytning af kommunen? Som enlig mor til 5 børn er man sårbar. Er børnene i løbet af dagen overdraget til en af de kommunale børnehavers omsorg, befinder de sig som børn af en politisk uønsket person i en særlig risikogruppe.

Gult Parti eller Jødelogen, som i praksis danner den lokale usynlige regering i Sønderborg, kan bag kulisserne regere som ét parti. Præcis det samme sker på Christiansborg. Dette parti kan ikke komme i mindretal i nogen afstemning, hvis afstemninger ellers afholdes andet end proforma. Det er ikke nødvendigt at stemme, der vil aldrig kunne dannes et ikke-jødisk flertal.
Det samme gælder i udvalgene. Jødernes Gult Parti har i praksis et født flertal i alle udvalgene, selv om man faktisk kunne have et enkelt udvalg, der bestod af de 7-8 ikke-jøder. Men det forekommer ikke. Dermed er det udelukket, at interne partipolitiske kampe på vegne af vælgernes ønsker overhovedet forekommer. I praksis administrerer udvalgene udelukkende Gult Parti’s usynlige marxistiske program – en tilpasset kommunisme, der som hovedprincipper hylder, at den private ejendomsret gradvis fjernes og centraliseres, at den værdiskabende befolkning konstant beskattes til grænsen af en netop tålelig tilværelse, og at alle værdier og kompetencer overtages og fordeles af og blandt en regerende elite.

Denne elite er i Sønderborg den lokale jødiske mafia, Gult Parti eller Jødelogen, der træffer alle afgørelser på hemmelige eller uofficielle møder, og derefter på rådhuset afspiller en drejebog fra beslutningerne på disse møder.
(I øvrigt har enhver mafia – dvs. grupperinger, der har regeret lokalt gennem organiseret kriminalitet – historisk altid været jødiske; ikke italienske, ikke russiske, ikke irske – men jødiske!)

Forhåbentlig kan du som vælger nu forstå, hvad det betyder for din personlige mulighed for at påvirke udviklingen i kommunen ved de kommunale valg (eller folketingsvalgene).

Rigtigt – Den er lig nul!

Du har din absolutte frihed til at stemme som du lyster på det ene eller andet parti. Men facit er det samme. Demokratiet som europæisk idé til retfærdig forholdsmæssig fordeling af magten er for længst sat ud af spillet og erstattet med en valgmaskerade, hvor du i naiv tiltro til et idealiseret demokratisk flerpartisystem forsøger at ændre noget til det bedre ved år efter år pligtskyldigst at afgive din stemme. Hele forestillingen er et cirkus, hvor du drives rundt i manegen og holdes tykt for nar. Sønderborg byråd er et eksempel, der anråber gudernes retfærdige indgriben. Og desværre langt fra et isoleret tilfælde i Danmark.

Hvis dette vækker dit ubehag, er der ringe trøst i din forhåbentligt snarlige erkendelse af, at “demokratismen” i Danmark har fungeret som beskrevet siden afslutningen af Anden Verdenskrig (dvs. siden 1945), da jøderne geninvaderede Europa fra USA og Sovjetunionen. Du har måske i dine mere ransagende stunder undret dig over, hvorfor intet ændrer sig, mens nye partier opstår og forsvinder.
I lang tid var Dansk Folkeparti i manges bevidsthed et lys i mørket i forhold til den ødelæggende indvandring og påtvungne multikultur. Dette parti har gennem alle årene kun fungeret som en ny narresut og er – som alle nu kan se – dybt infiltreret med jøder og zionister. Ingen af de spilfægterier, der er blevet udfoldet fra Dansk Folkeparti sammen med Venstre, Konservative eller andre formelle partnere har ændret noget som helst af betydning. Og nu kan vi med egne øjne bevidne, at flertallet i Dansk Folkepartis byrådsgruppe i Sønderborg ikke er dansk men jødisk. Det burde mane til eftertanke.

I 2018 har perversionen af demokratiet i sin tiltænkte udgave nået et niveau, hvor jøderne er ved at have diktatorisk magt i store dele af Danmark – uden at nogen oppositionsgruppe af betydning har kunnet forhindre det. Ikke fordi oppositionen ikke findes uden for Folketinget, men fordi ingen kan komme til orde med kritik af jødernes pseudodemokrati. Alle medier – herunder alle aviser i Sønderborg – ejes og kontrolleres af jøder. Dermed holdes befolkningen i ulyksalig uvidenhed om katastrofen, der lurer lige om hjørnet. Og derfor læser du nu dette med vantro og skepsis, fordi bedraget er for overvældende at håndtere på én gang. Er du blevet holdt for nar det meste af dit liv, tænker du forhåbentlig. Svaret finder du ved at blive politisk bevidst og oplyst og ved at være med til at fremme dine hvide racefællers kamp for at overleve som danskere i et nordisk land. Ellers er der andre velorganiserede, stenrige og kyniske grupperinger, der driver politikken i Danmark for danskerne, som vi viser med denne artikel, og de gør det udelukkende for egen vindings skyld.

Jøderne arbejder med stor international erfaring som en stat i staten og perverterer alt for at nå deres ultimative mål – total international dominans. Kun en tåbe frygter ikke den næste bølge af Rød Terror, som dette tyranni med historisk garanti vil genindføre, når magten er total.
Som eksempel kontrolleres politiet i det meste af Danmark af de siddende jødiske magthavere. Det gælder ikke mindst i Sønderborg, hvor sager mod kommunen eller bestemte jødiske erhvervsdrivende i Sønderborg syltes af politiets ledelse* i samarbejde med kommunestyret. Dermed verserer sagerne i årevis uden påviselig grund, selv om der foreligger klare beviser. Selv retssystemets håndtering af civile sager er påfaldende tendentiøs.
*) Ikke at forveksle med politimanden i forreste linje, der for syns skyld som regel er dansker. Jøderne arbejder ihærdigt på at gøre denne grænseflade til Politiet upopulær hos danskerne, så hvide europæere risikerer at komme til at slås indbyrdes igen.

Mennesker, der sætter sig til modværge mod dette tyranni, udsættes for en massiv repressiv forfølgelse fra byrådet og de kommunale instanser. Sandheden regnes ikke mere som bevis i dette system. Penge, indflydelse og logefællesskab er afgørende for, hvorvidt borgeren behandles efter loven eller som retsløs, i visse tilfælde som fredløs. De mest ubekvemme kritikere af jødernes magtovertagelse øremærkes til fjernelse på den ene eller anden måde. Da det endnu ikke er muligt arbitrært at anbringe os i et nyt Gulag lejrsystem (selv om “Borgen” i sin grundplan synes at være forberedt til formålet), sker det i kriminelt omfang gennem tilrettelagte ulykker eller ved beklagelige fejlbehandlinger i det lige så infiltrerede “sundhedssystem”.

Klik på billedet og se, hvordan jødetyranniet virker lige syd for grænsen.
Ill.: Internettet

Systemets ledere omgærder sig med villige medlemmer fra den internationale stamme, jødiske indvandrere, der skjules i den almindelige invasion af fremmede, men lodses uden om asylcentrene og fungerer som agenter og kriseaktører. Det kan endda være faste lokale agenter for Mossad. De er indoktrineret til at bidrage til undertrykkelsen af den europæisk befolkning, i dette tilfælde som agenter for den bedrageriske overtagelse af Danmark, og det sker bl.a. gennem tilslørede kriminelle aktioner, der har til formål at fjerne kritikere.

Den klassiske måde at holde befolkningen passiv og uvidende på er kendt fra det historiske Rom. Giv folket brød og spil. Tilfangetagne modstandere blev som gladiatorer sat til at kæmpe mod vilde dyr eller en uovervindelig modstander som underholdning for folket og eliten. Danskerne i dag får lov at beholde så meget af deres indtjening, at de har til livets ophold og et par charterferier om året. I den sparsomme fritid forsynes de massivt med fordummende underholdning, og medierne indoktrinerer dem til bestemte modeller for acceptabel adfærd. Hvem gider efter en besværlig arbejdsdag beskæftige sig med politiske spørgsmål, når der serveres fodbold eller et uendeligt udbud af underholdningsserier i TV. Det er mere attraktivt at forsyne sig med en portion usunde snacks fra supermarkedet og falde tilbage i sofaen foran zombiskærmen, mens en uforpligtende alternativ virkelighed udspilles for øjnene af os. Når det bliver spisetid tages børnene med på McDonald’s eller Burger King, så familiens immunforsvar også svækkes.

Ill: Internettet

Den såkaldte nyhedsformidling sørger for, at vi kun ser jødernes side af den nationale politik og verdenssituationen, dvs. præpareres med den skrækkelige muslimske terror (som jøderne selv iscenesætter og udfører), eller historien om, at en dansk eller svensk kvinde igen er blevet voldtaget af en eller flere muslimer.
Vi informeres absolut ikke om den omsiggribende jødiske besættelse af Europa, om de konstante provokationer af selvstændige, fredelige stater som Iran og Nordkorea om det meningsløse i danske mænds og kvinders for tidlige død eller lemlæstelse i krige på steder, hvor vi ingen fjender havde. Vi bliver kun sparsomt informeret om, at Danmark har indkøbt 27 nye stinkende dyre kampfly fra USA, så de skattebetalte fly kan udnyttes af den jødiske angrebspagt NATO mod fjender, der aldrig har været danskernes fjender men efterhånden bliver det.
For en ordens skyld får vi jævnligt repeteret, hvor ond Hitler var og hvor grusomt jøderne blev behandlet i hans såkaldte udryddelseslejre.

Og dermed er Linda og Brian endnu engang blevet bekræftet i, at vi lever i et fredeligt demokrati, hvor den slags aldrig kan ske igen. De tænker ikke på, at de betaler 50 procent for meget i skat, moms og afgifter, eller på det besynderlige ved, at de på livstid skal betale ejendomsværdiskat af det hus, som de ejer på papiret og har købt for flittigt sammensparede midler, hvoraf hovedparten i lang tid er gået til bankens eller realinstituttets renter på boliglånet.
Men det gør jøderne. De kontrollerer Linda og Brians økonomi, så de ikke får overskud til en tilværelse i frihed, hvor de opnår tid til eftertænksomhed og et mentalt overskud til at gennemskue, hvordan deres økonomiske fangenskab fungerer.

Ill: Internettet

I den sammenhæng er Sønderborg godt i gang med at blive tivoliseret af mafiaen i byrådet. Der arrangeres larmende koncerter med jødiske entertainere, der arrangeres ringridning og tattooer, og aktiviteter på havnekajen, hvor indbudte jødiske brødre og søstre fra udlandet belønnes overdådigt for at fremstille kunstværker, der kan købes af lokale virksomheder med kulturforfængelighed. Der arrangeres kulturnat og motionsløb for sundhed. “Vi anlægger en billig strandpromenade og bygger en sjov støvle på fælleden. Det skaber umiddelbar goodwill, og vi udskyder uvelkommen kritik af hotelbyggeriet, indtil det er for sent at protestere.”
Alt dette er sukkerglasur, der skal få den beske medicin til at glide ned.

Imens skænder den samme mafia Sønderborgs ansigt som en smukt beliggende europæiske købstad ved at overplastre byen med ubeskriveligt grimme bygninger, med navne af “vartegn” og “fyrtårn”. De er intet andet end siloer eller kasser, der i ét tilfælde kaldes “Borgen” og i det seneste graverende – “Hotel ALSIK”.
Et andet kassebyggeri af industrielt udseende rummer det lokale bibliotek, der ikke bærer navnet Folkebibliotek, som det burde, men pranger med at være Multikulturhus. Jo, for det er jo så meget mere end et bibliotek. Det er indrettet med faciliteter, så byens importerede kulturer kan hænge ud med hinanden og lære om hinandens særpræg og levevis – underforstået danne nye parallelkulturer i Sønderborg og Danmark.
I Multikulturhuset kan den lidt ucharmerende hvide kvinde møde sin sheik fra Syrien eller Somalia, og den hvide mand med problemer på kvindefronten kan finde sig en gifteklar brun skønhed fra Uganda eller Shri Lanka.
For yderligere at facilitere raceblandingen ligger dette politisk skabte mødested kun et stenkast fra asylcentret, der er presset ind i den tidligere kaserne, en af Sønderborgs europæiske bygninger af kulturel værdi. Og et kollegium er under opførelse midt imellem. Formålet er at producere så mange blandede ægteskaber som muligt så hurtigt som muligt og masser af brune børn, der gradvis skal fortrænge den hvide race i Sønderborg og overordnet i Danmark og Europa.

Strategien er for længst beskrevet af jøderne i Hooton Planen og Coudenhove-Kalergi’s plan om at omdanne Europæerne til en lortebrun befolkning uden nationale tilhørsforhold og europæisk identitet. En formbar vælgerbefolkning, som ikke vil evne at modsætte sig tilværelsen som slaver under den voksende elite af “hvide” jøder. Planen skal være gennemført i løbet af det 21. århundrede (dette).

Jødernes fugtige drøm om Kalergi-europæeren.
Foto: Internettet

Det er på tide at vågne op og blive bevidste om vores europæiske races fortræffelighed og den hvide europæiske kulturs fortjenester, som vi alle kan være stolte af. De er ikke overgået noget andet sted i verden, og derfor er Europa et slaraffenland for denne kultur af parasitter, der aldrig selv har skabt andet end krig og ufred, hvor Shylock’erne, og zionismens og kommunismens fædre har stukket deres grimme fjæs frem.

Andre steder i verden bygger jøderne logesymboler i form af obelisker, pyramider og babelstårne. Europaparlamentet er et eksempel på sidstnævnte kategori.
I sønderborg bygger jøderne siloer, hvoraf den seneste synes at være en variant af det bibelske Babelstårn. For os ligner den en hundelort i ansigtet på vores smukke danske og europæiske købstad. Dette “hotel” er tegnet af Henning Larsen Architects (man kan bladre med Page Up and Down) en virksomhed, hvis udgydelser, man kun kan glæde sig over IKKE at have kendt tidligere. Selv om monstrøsiteterne sikkert har deres tilhængere inden for genren “dyrt og frigidt glas-beton-stål-byggeri”, synes det nye Hotel ALSIK i Sønderborg at indtage den sikre position som arkitektfirmaets absolut grimmeste ælling til dato.

Men nu har denne særlige byggestil, der også ville have frydet de jødiske magthavere i Sovjetunionen, fundet vej til havnefronten i Sønderborg.

Iflg. hoteldirektøren har den jødiske “arkitekt” Frank Gehry tegnet vederstyggeligheden. Læg mærke til, at jøder aldrig skaber harmoni. Gehry’s produktion er sindbilledet af jøders forkrøblede forestillinger om kunst, milevidt fra europæisk tradition. Han leverer primært sine surrealistiske værker til andre jøder, hvad enten de har indtaget og beslaglagt Walt Disney eller Sønderborg og brænder efter at realisere trangen til at nedgøre europæisk tradition.
Her forklarer Jewish Journal, hvordan Talmud hjalp med at forme Frank Gehry (klik på billedet). Vi finder en af de sædvanlige højtidelige jødiske promoveringer, der kompenserer for manglen på en selvstændig kultur, af og til for manglen på talent.

Bygningen ligner mest af alt det centrale center for et politisk politi i en totalitær stat. Hvis jøderne i Sønderborg får frit spil, som de agter, er det let at forestille sig, at denne bygning vil komme til at tjene som borg for de lokale magthavere i den landsdækkende politistat, der efter planen er beredt for os. Men indtil videre skal Hundelorten fungere som hotel for turister, dog udelukkende dem med tegnedrengen i orden.
Denne øjenbæ kaster skygge over store dele af Sønderborg, ikke blot som en manifestation af magthavernes mangel på æstetisk sans, men også i betydningen – overskygning! Udsigten over sundet er tyvstjålet fra en række ejendomme i skyggen af byggeriet, og den samlede herlighedsværdi er skænket til et jødisk konsortium, der sælger udsigten videre for egen vinding. Det kommer ikke som en overraskelse, at den ny hoteldirektør er en international jøde.

Jøden Irmela Heinsius, direktør for Hotel ALSIK.
Foto: Internettet

Bemærk den royale præsentation. Jøderne, som jo ifølge deres selvskrevne troslære er et særligt udvalgt folk til at regere over verdens folkeslag, fører sig påtrængende frem som den ny overklasse i Europa. Klik på linket og iagttag hendes problemer med at forklare, hvilke berigelser hotellet vil medføre for lokalområdet. Dette er en international jødebusiness – intet andet. Havnen og gågaden vil blive oversvømmet med rige turister, der har råd til at indlogere sig på Hundelorten, men kun de jødiske forretningsdrivende i området vil få gavn af dette. Den egentlige danske befolkning er kun betalende tilskuere, som det er tilfældet med den øvrige fremmedinvasion.

Vi forestiller os modvilligt, at en net sum penge og et antal aktieposter er passeret under bordet på de hemmelige møder om placeringen af Hotel ALSIK – til fordeling blandt de ældste i den politiske loge i Sønderborg.

Dette afsnit blev opdateret 9. september 2018:
Søndag den 2. september 2018 kl. 11-14 holdt hotellets ejere åbent hus, og de skadelidte fra Sønderborg, hvad enten de har mistet værdien på deres hus eller lejlighed eller i almindelighed er for hjernevaskede til at fatte udplyndringen, kunne henholdsvis føje spot til skade eller i naiv royal identifikation lade sig benove af jødernes rigdomme, en storslået vederstyggelighed, der primært promoveres som “welness center” (velværecenter), dvs. som kursted for rige jøder. Marmorgulvene og spa-området er ikke for Linda og Brian, der arbejder hårdt for at få enderne til at nå sammen. Det er formodentlig første og sidste gang, de får mulighed for at betræde dette jødiske tempel og lade sig dupere af overfloden. Prisen på 650 mio. for Hundelorten vil med garanti ikke forbedre Linda og Brians hverdag.
Ikke desto mindre var der den 2. september i åbningstiden en lang kø af interesserede Sønderborg-borgere, der af den ene eller anden grund ville udnytte dette gratis kig ind i Slaraffenland.

Jovist, bymafiaen vifter borgerne om næsen med 700 nye arbejdspladser til Sønderborg, men vi kan med statsgaranti afsløre, at kun jøder vil blive ansat i de yderst vellønnede ledende stillinger, mens danskerne må tage til takke med rengøring og vedligehold. Selvfølgelig vil der allerede nu kunne trækkes på en del indvandreres billige arbejdskraft.

Dette er kun begyndelsen til et sønderjysk “Las Vegas” ved Alssund. Jødelogen, der har muliggjort denne skændsel vil ikke stoppe, før den bliver forhindret. Jeppe i baronens seng vil senere udbrede sig med visioner om en “moderne storby” med tårne af glas til internationale forretningsvirksomheder, som vi kender det fra Østen, og storentreprenørerne fra det jødiske netværk vil presse på for nye byggerier på attraktive arealer ud mod sundet. Gaver fra den internationale loge kommer ikke gratis. De forpligter. Kun logebrødrene i byrådet og deres jødiske forretningsforbindelser vil tjene tykt på den fortsatte udplyndring af Sønderborgs potentiale for at udvikle sig til en egentlig kulturby med et anlægspræg efter klassiske europæiske præmisser, dvs. gennem anerkendelse af den oprindelige befolknings æstetiske og praktiske krav til en smuk nordisk by som baggrund for en national udfoldelse og udvikling.

Vi forudser, at rådhusets lokaler snart vil føles for trange for solkongen Erik Lauritzen. De hemmelige møder i Gult Parti vil blive forlagt til de luksuriøse konferencerum i Hundelorten med storslået udsigt over den by, han er med til at udplyndre og ødelægge under foregivende af at skaffe omsætning og arbejde til Sønderborg.
Hvis du allerede har slugt maddingen, så spyt den ud og begynd at svømme imod strømmen. Sæt dig til modværge mod dette tyranni for din egen og dine børns fremtid som frie mennesker med ret til at eje de værdier, som hvide mennesker traditionelt har skabt gennem klogskab og ærligt arbejde.

Desværre kan du og vi ikke ændre dette gennem politiske afstemninger, for hvis udfaldet går magthaverne i Socialdemokratiet m.fl. imod, vil valgresultatet blive manipuleret. Man kunne fx forestille sig, at en større del af befolkningen ville stemme på Dansk Folkeparti for derefter at holde partiet fast på dets valgprogram. Men det skete efter alt at dømme allerede under sidste kommunalvalg, hvor Socialdemokratiet alligevel gik frem til manges betydelige forundring.

Der er kun en massiv folkelig opstand tilbage i form af en vedholdende åbenlys demonstration imod udbytningen, der foregår af danskernes værdier, og et folkeligt krav om, at Jødelogen i byrådet bliver udskiftet med ærlige danskere.

Hvilken forskel vil det gøre? kan du spørge. I sin enkleste formulering er svaret, at jøder gennem århundreder kun har tilranet sig værdier for egen vindings skyld inden for netværket og stammen, dvs. til fordel for 5-procents-staten i staten, mens hvide europæere, de resterende 95 procent, traditionelt har udviklet en kollektiv opfattelse af retskaffenhed og en nationalt betinget holdning til værdier, der er skabt i fællesskab inden for riget til retfærdig fordeling blandt den danske befolkning – “danske befolkning” i betydningen – den hvide oprindelige danske befolkning, der ikke ønsker en slavetilværelse som jødebesat nation.

Vi har tidligere bragt artiklen Jødernes angreb på danske kulturværdier, og vi vil følge op på denne saga om jødernes udsalg af danskernes værdier, ikke mindst i Sønderborg.