Spørgsmål og svar

Redaktionelt

O–D–I–N, 22. juni 2013.

 

  1. Er O-D-I-N en nationalsocialistisk bevægelse?
  2. Benægter O-D-I-N som organisation jødernes Holocaust?
  3. Ved O-D-I-N hvem medlemmerne af den internationale sekt af kriminelle jøder er i Danmark?
  4. Er O-D-I-N racistisk – I skriver “hvide europæere”?

1. Er O-D-I-N en nationalsocialistisk bevægelse?

Vi er en bevægelse af- og for danskerne, der er parate til at forsvare Danmark og det danske folks identitet og nationalitet imod den internationale zionisme og imod “danske jøders” udbytning og overtagelse af vores land. Dermed er det nationalsocialistiske idegrundlag en oplagt inspirationskilde.
Det er vigtigt, at verdenshistorien fortælles korrekt, og det er vigtigt at vores børn ikke fordummes i skolerne med historieforvanskninger. Dette hensyn er i uhørt omfang blevet tilsidesat gennem jødisk historieskrivning og påvirkning efter Anden Verdenskrig. Propaganda og fordummelse har medført, at Adolf Hitler og hans nationalsocialistiske bevægelse i Tyskland, dens politikere og tilhængere, dvs. en stor del af europæerne, i et nærmest perverst omfang er blevet dæmoniseret som forbrydere. Det er en proces, der foregår uophørligt.
Derfor fortæller vi om den oprindelige nationalsocialisme, som den virkelig var på sin tid: en folkebevægelse af intelligente, seriøst engagerede mennesker, der primært arbejdede for Tysklands og Europas genrejsning, såvel økonomisk som kulturelt. Hvad der især kvalificerer Adolf Hitler og nationalsocialismen er, at bevægelsen tidligt havde observeret og erkendt det jødiske problem i Tyskland og Europa og havde sat sig for at løse det. For nationalsocialisterne handlede det om at gøre Tyskland og Europa til et område, hvor traditionel jødisk udbytning og undergravende virksomhed ikke kunne foregå.

Et lignende opgør med den internationale jødedom er mere nødvendigt i Europa i dag end nogen sinde tidligere, og derfor har vi samlet os i organisationen O-D-I-N.
Det nationalsocialistiske Tysklands løsning var at overtale jøderne til at forlade Europa frivilligt, og ellers med magt. Vores løsning er at give jøderne kontrolleret indflydelse efter deres øjeblikkelige repræsentation i hvert enkelt europæisk land og derefter minimere deres indvandring. Denne “indflydelse efter repræsentation” er for længst lov i Israel i forhold til derboende palæstinensere.
O-D-I-N tager afstand fra eksisterende politiske partier i Danmark. Ingen af disse partier er i deres nuværende sammensætning til gavn for Danmark og den nordiske stamme af danskere. Alle nuværende politiske partier er kontrolleret af zionister og jøder.
Men O-D-I-N er for alle danskere, der har noget til overs for deres fædreland Danmark, uanset hvilket pseudopolitisk program han eller hun har ladet sig forblænde af.
Læs artiklen Vi skulle have lyttet til Adolf Hitler – så fordomsfrit du kan – og bliv overbevist om, at nationalsocialismen er den eneste bevægelse før, nu og i fremtiden, der på samme tid sætter Europas befolkninger højest og har viljen til at afslutte jødernes destruktive aktiviteter.

2. Benægter O-D-I-N som organisation jødernes Holocaust?

Nej, for der er ikke noget at benægte. Jødernes Holocaust i formatet “målrettet masseudryddelse” er en fiktion, som kunne være udviklet i Hollywood. Den har aldrig fundet sted. Formålet er at pålægge den tyske nation og det øvrige Europa SKYLD. Skyld er en værdifuldt valuta for jøderne, og i skyggen af myterne om “jødeforfølgelse” har jøderne upåagtet kunne infiltrere og forgribe sig mod de fleste nationer i Vesten. Masseudryddelse ved gasning har ikke været praktisk gennemførligt i de tyske kz-lejre. Det vil en enkelt gennemlæsning af Fred Leuchters rapporter overbevise om. Og hvis massedrab (hypotetisk) var blevet udført på nogen anden måde i kz-lejrene end ved gasning, ville gerningsmændene efter én enkelt dags “massemord” have haft et flaskehalsproblem af uoverstigelige dimensioner på grund af den eksisterende krematoriekapacitet. Den kunne ikke engang følge med dødsraten som følge af sygdomme, skulle det vise sig.

Tusindvis af jøder døde sammen med tusindvis af andre fanger i tyske kz-lejre. Men den alt overvejende dødsårsag var sygdom, især tyfus, og mod krigens slutning tillige underernæring, det sidste i afgørende grad forårsaget af den allierede bombning af fabrikker og forsyningslinjer. Trods dette nåede dødeligheden i De Allieredes koncentrationslejre efter krigen at blive højere, end den på noget tidspunkt havde været i de tyske kz-lejre. Det er værd at tænke over.

3. Ved O-D-I-N hvem medlemmerne af den internationale sekt af kriminelle jøder er i Danmark?

Absolut! Og overgangen mellem denne magtfulde gruppe af jøder og mange andre jøder er absolut flydende. Men naturligvis kender vi ikke hele logen. De er gode til at udøve deres indflydelse fra kulissen.

Det fremgår til stadighed af vores artikler, hvem vi mener udøver den landsskadelige virksomhed, der ofte kendetegner en sådan person.

Mange jøder er produktet af jødedommens voldsforherligende budskab, der bl.a. indeholder følgende lærdom, som tilsyneladende tegner det jødiske verdensbillede:

Torah, 5. Mosebog 7. kapitel, 16. vers:
Og du (jøde) skal tilintetgøre alle de folk, som herren din gud giver i din vold, dit øje skal ikke spare dem.

Her et citat fra side 32 og 33 i Kontroversen om Zion af Douglas Reed:
“Denne enestående form for nationalisme blev for første gang præsenteret for jøderne (judæerne) i Femte Mosebog som Jehovas lov, og som hans nøjagtige ord, der var blevet sagt til Moses. Ideen om verdensherredømme gennem ødelæggelse introduceres i begyndelsen (kapitel 2) af disse “taler som skal være holdt” af den døende Moses:

“Herren talte til mig og sagde … På denne dag vil jeg begynde at sætte rædsel for jer og frygt for jer i nationerne, som er under hele himlen, som skal høre rygter om jer og skal skælve og være forpinte på grund af jer.” Som bevis på dette fremvises straks to nationers skæbne. Kongen af Sihon og kongen af Bashan “kom imod os med hele sit folk”, hvorpå de blev “totalt udslettet, mænd, kvinder og børn”, kun kvæget blev sparet og “det rov”, der blev taget “som bytte for os selv”.

(Kravet om total udslettelse er et gentaget og væsentligt karaktertræk i disse illustrerende anekdoter.)

Sådanne eksempler på Jehovas magt til at udslette hedningene bliver efterfulgt af mange advarsler om, at medmindre alle “vedtægter og lovbud” bliver adlydt, vil Jehova straffe sit folk ved at sprede det iblandt hedningene. Opregningen af disse “vedtægter og lovbud” kommer efter De ti Bud, hvis moralske værdi straks slettes gennem et løfte om stamme-massakre:

“Syv nationer større og mægtigere end jer” vil blive givet i judæernes magt og “I skal fuldstændigt udslette dem; I skal ikke indgå nogen pagt med dem, ej heller vise dem nåde … I skal ødelægge deres altre … for I er et helligt folk for Herren jeres Gud; Herren jeres Gud har valgt jer til et særligt udvalgt folk for ham selv over alle folk, som er på jorden … I skal være velsignet over alle folk … og I skal tilintetgøre alle de folk, som Herren jeres Gud giver i jeres hånd; jeres øjne skal ikke have nogen medfølelse med dem … Herren jeres Gud vil sende gedehamsen ind iblandt dem, indtil de, som er tilbage og gemmer sig for jer, bliver tilintetgjort … Men Herren jeres Gud skal give dem i jeres magt og skal udslette dem med en mægtig udslettelse indtil de er udslettet. Og han skal give deres konger i jeres magt og I skal udslette deres navne fra under himlen; der skal ikke være nogen mand, som kan stå sig imod jer, indtil I har udslettet dem …”

I det tyvende århundrede e.Kr. (og nu i det 21. årh.) er Vestens mennesker generelt holdt op med at lægge nogen betydning i disse tilskyndelser, men de mennesker, hvem de direkte vedrører, er af en anden opfattelse. For eksempel flygtede den palæstinensiske befolkning en masse fra deres hjemland efter Deir Yassin massakren i 1948, fordi denne begivenhed for dem betød (som gerningsmændene også mente det), at hvis de var blevet, ville de være blevet “fuldstændigt udslettet”.

Ofrene fra Deir Yassin** april 1948 (billedet) og den etniske udrensning af 700.000 palæstinensere er produktet af den samme misantropiske stammekultur, som stod bag folkemordet på mindst 20 måske 40 millioner russere, ukrainere og andre europæiske folk mellem 1917 og 1959.

 

Og her et par praktiske anvisninger på, hvordan man driver bankvirksomhed:

Torah, 5. Mosebog 23. kapitel, 20. vers:

Af en fremmed må du tage åger, men af din broder må du ikke tage åger, at herren din gud må velsigne dig i alt det, som du udrækker din hånd til. I det land, som du kommer hen til for at eje det.

Og Talmud, jødernes vejledning i mere praktiske forhold

Det er tilladt at bedrage en kristen, og der kan derfor ikke være tale om nogen tilbagebetaling, eftersom der ikke derved finder nogen forfordeling sted overfor den kristne, da den hellige skrift siger: I skal ikke bedrage eders brødre, brødre er kun jøder, men den kristne står lavere end en hund.

– og endelig:

De bedste blandt ikke-jøder fortjener at blive dræbt …

(En opfordring, der blandt mange andre ramte John F. Kennedy og store dele af hans familie.)

Læs vores artikler og de vigtige bøger, vi peger på, så vil du efterhånden selv kunne afkode de notoriske sammenhænge. Først vil du synes, at billedet er sløret, for det er naturligvis en del af den undergravende virksomhed, at den må foregå fordægtigt, og uden at påkalde sig danskernes opmærksomhed i hverdagen. Senere vil du som “seende” og med kendskab til logen af magtfulde jøder have lært at tolke de mange aktiviteter og indikationer, der udspiller sig for næsen af os og som er kendetegnende for dem. Salget af en betydende aktiepost og vetoret i en dansk energiforsyningsvirksomhed til Goldman Sachs fx. Hver gang jøderne forråder Danmark, ser vi deres forræderi imod den nation, som har vist dem tillid og givet dem ophold som medborgere.
En af jødernes vel nærmest evolutionære egenskaber er kunsten at tilsløre identiteten som jøde og vide, hvornår og hvordan han skal styre sine marionetter fra kulissen.
O-D-I-N giver mange konkrete eksempler på magtfulde jøder og opfordrer enhver dansker til at observere, registrere og kontrollere. Men det kræver en aktiv indsats at blive “seende”. Det sker under ingen omstændigheder fra sofahjørnet via fjernbetjeningen.
Tusinder af jøder opererer i Norden og det øvrige Europa i et eksklusivt netværk, der kontrollerer medier, statsapparater og retssystemer. Vores organisation har som et primært mål at ændre på den tilstand, så danskerne selv kommer til at kontrollere og regere Danmark, men det kan kun gennemføres med opbakning fra en betydelig dansk intelligent folkelig bevægelse, og derfor har vi brug for din tilslutning til O-D-I-N – men kun i egenskab af dansker. O-D-I-N er danskernes netværk i Danmark.

4. Er O-D-I-N racistisk – I skriver “hvide europæere”?

Er det “racisme”, at vi værner om vores egen hvide race og vores europæiske kultur? Vi mener ikke, at det er racisme i termens oprindelige og uspolerede betydning. Der er al mulig grund til at bevare noget, der er godt, og helt overordnet føler de fleste mennesker en iboende naturlig sans for at værne om eget udgangspunkt, sine egne gener, det naturlige udspring i livet. Så O-D-I-N værner om og forsvarer det fantastiske hvide Europa, så det forbliver et levende vidnesbyrd om vores kultur, frem for at acceptere den udslettelse, som jødernes har planlagt for os?
Det må ikke gøres til noget negativt at være stolt af sin egen etnicitet og kultur, at ønske at bevare den intakt – og også at fremhæve den som noget godt for os, så længe fremhævelsen ikke sker på andres bekostning. At fremhæve og bevare sin egen kultur er da også yderst magtpåliggende i jødiske kredse, hvor man traditionel har været imod “raceblanding” med ikke-jøder. Denne politik er i et vist omfang blevet opgivet, da følgerne af århundreders indavl blev et massivt problem for jøderne. Men jøderne vil overordentlig gerne overleve som enestående etnisk gruppe, netop på andres bekostning. Det sker ved konstant at propagandere for sammenblandingen af alle andre typer og racer til et polyetnisk inferno af uforligelighed, således at enhver selvstændig identitet og kultur forsvinder (“udslettes” i jødisk sprogbrug).

Vi mener, at alle mennesker fungerer bedst inden for deres egen kultur, hvis vi ser bort fra tilbøjeligheden til at påtage sig en mere udviklet kultur for at parasitere på den. Desuden har fordringer, mål og resultater vist sig at være meget forskellige mellem racerne. Sammenligner vi racerne på intelligens (målt efter vestlige normer), er den hvide race de fleste overlegen. Faktisk er det højeste intelligensgennemsnit lokalt (og det er vigtigt at understrege: gennemsnit) fundet blandt mongoler i det østlige Asien.
Den bedste videnskabelige forklaring på den hvide races højere gennemsnitlige intelligenskvotient (typisk IK > 100) er “Isvinterteorien”, der i korthed går ud på, at den del af menneskeheden, der udviklede sig i det daværende isdækkede Europa, blev evolutionært udvalgt gennem kampen mod et nådesløst klima. Miljøet blev så udfordrende, at kun de bedst egnede overlevede.
Den negative konsekvens af forskellene i evolutionær udvikling kan måles, hvis vi tillades at undersøge dem. Det har sandhedssøgende videnskabsmænd gjort, men desværre ofte med deres omdømme og levebrød som indsats. Deres undersøgelser viser, at i områder, hvor den gennemsnitlige intelligenskvotient er under halvfems (IK < 90), findes ingen demokratisk organisation. Det er ikke muligt i disse områder (uden hjælp udefra) at etablere nogen form for mekanisme, der understøtter demokratiske funktioner. Disse områder er typisk styret af lokale krigsherrer, diktatorer eller præsteskaber, og befolkningerne er for det meste mentalt fastlåste i religiøse eller revolutionære forestillinger om en højere retfærdighed. Disse områder befinder sig overvejende i det ækvatoriale område, hvor den del af menneskeheden altid har overlevet uden at have været udfordret af radikale ændringer i klimaforholdene.
Samtidig er det et videnskabeligt faktum, at med lavere IK stiger børnetallet (muligheden for at undgå graviditet svækkes), og desværre er det omvendte også tilfældet: hvide europæere får færre og færre børn, hvilket er den sikre vej til udslettelse. Læs vores artikel om sammenhængskraften (afsnittet Kvinde, mand, kønsroller, samfund).

Det er jødernes erklærede mål (og dette er ikke en løs påstand, læs Hugo Ravns: Overtagelsen – en krig i slowmotion) at indsluse så mange inkompatible mennesker til Europa som muligt fra disse evolutionært anderledes udviklede områder. Disse indvandreres større forplantningsevne, eller tradition for at få mange børn, samt den generelt lavere gennemsnitlige IK i de områder, de oprinder fra (gennemsnitlig IK helt ned til 70-80), vil med tiden (omkring 2085 for Danmarks vedkommende) have gjort den oprindelige danske befolkning til et mindretal. Det resulterende lavere intelligensgennemsnit vil relativt fremhæve jøderne som de eneste tilbageværende lyse mennesker i en identitetsløs og kontrollerbar mørklødet slavebefolkning. Naturligvis holder jøderne deres egen etnicitet og kultur hævet over en sådan multietnicisme og multikulturalisme, alt imens de hyklerisk belærer os andre om at udfolde humant storsind ved at gøre det modsatte.

O-D-I-N kæmper for livskvaliteten for alle på denne planet ved at værne om diversiteten, ikke mindst mellem forskellige kulturer. Vi må lade menneskene og deres kulturer forblive og udvikle sig de steder, hvor de hører hjemme. Danskerne vil gerne hjælpe, når det er nødvendigt, men alverdens fremmede skal ikke bringes til Danmark eller Norden for at blive hjulpet her (heller ikke som påståede flygtninge). Skal de hjælpes til en bedre livskvalitet, må det naturligvis ske i deres hjemland inden for den vante kultur, eller så tæt på som muligt. De hidtidige forsøg på at gøre det ene eller andet vestlige land til etnisk og kulturel smeltedigel har udviklet sig katastrofalt, og vi har endnu ikke oplevet kulminationen af lidelser, som dette jødiske eksperiment har påført Europa og USA.

Derfor er det et primært mål for O-D-I-N at beskytte hvide europæiske mennesker og deres kultur imod at blive forringet. Det gør vi ved at modsætte os indvandringen af uforligelige mennesker og indførelsen af fremmede kulturer i Danmark, ligesom vi i høj grad modsætter os jødernes agenda for Europas og den europæiske kulturs udslettelse.

Det sidste vil vi forhindre ved at gøre jødernes indflydelse i Europa og Danmark forholdsmæssig.

Noter

*

Ikke i brug.

**

Deir Yassin var en arabisk landsby vest for Jerusalem. Den blev udslettet af israelske terrorister fra grupperingerne Irgun og Stern, der den 9. april 1948 massakrerede landsbyen og dens omkring 750 beboere. Fremgangsmåden var egnet til at fremkalde rædsel i den arabiske befolkning. Gravide kvinder var skåret op og fostrene fjernet. Mange af ligene blev kastet i de livsvigtige brønde, og morderne forhindrede dermed yderligere overlevelse på stedet. Rygterne om massakren fik omkring 300.000 palæstinensere til at flygte til nabolandene i ugerne efter.
En af de ansvarlige for massakren var Menachem Begin, senere israelsk premierminister, hædret med Nobels fredspris (det siger alt om denne prisuddelende institutions ledelse). Denne modbydelige og forrykte jøde forsvarede til det sidste den gunstige effekt af sit massemord for etableringen af staten Israel. Indtil videre har det været muligt for jødisk verdenspresse at undertrykke, at den israelske statsdannelse fra begyndelsen har fulgt gammeltestamentlige principper for røveri og mord. Derfor er Israel i dag verdens slyngelstat nr. 1 – og en dødbringende kræftsvulst på verdensfreden.