Det tredie Ting – Introduktion

Sand Historie

O-D-I-N.NET (2014) praes. Lorenz Christensen, 1943. (OPDATERET 2018).

 

Lorenz Christensen (f. 1892, d. 1965) skrev bogen Det tredie Ting i 1942–43.

Hans påstand var, at der i Danmark eksisterede en usynlig regering over den synlige. Indtil 1953 havde Danmark både et Landsting og et Folketing, men over dette parlamentariske Danmark fandtes en “højfinans”, og den kritiske samtid kaldte denne loge for “Det tredie Ting”. Dette ting bestod fortrinsvis af jøder.
I 2018 er alle danskere af betydning udelukket fra Folketinget.


Doktor i Statskundskab Lorenz Christensen, o. 1941.

 

(Klik lidt senere på billedet og læs om besværet med at hente det op fra glemselshullet!)

Redaktionens forord

Et “alt andet overskyggende problem” i Danmark i 2018 er, at Det tredie Ting, som Lorenz Christensen beskriver, har udviklet sig til en dødelig svulst på nationen. Sekten er domineret af jøder, der har infiltreret alt, hvad der rummer et magtpotentiale. Vi taler om en stenrig loge (et netværk), der styrer autonomt. Drivkraften udspringer af en selvforherligende jødedom, en fanatisk jødisk etnocentrisme, der som konsekvens har haft et grænseløs begær for penge og magt. Dertil kommer, at doktrinen om én altdominerende verdensregering er speciel for jødedommens proselytter.

Med tiden har logen skaffet sig betydelige materielle rigdomme. Indflydelsen har udviklet sig eksponentielt. Logen befæster til stadighed sin stilling gennem at infiltrere, korrumpere, pervertere, afpresse og generelt manipulere ud fra en eneste forskrift: jøder først. Denne virksomhed har stor succes og er mere ødelæggende for vores overlevelse som fri nation og som et frit folk end noget angreb på vores land. Gennem opkøb af dansk viden, dansk ejendom, dansk innovation og dansk sikkerhed drænes nationens hjerteblod, og rovet udbydes typisk til højestbydende jødiske pengetank i udlandet. Et dugfrisk eksempel er udsalget af dansk energiforsyningssikkerhed til Goldman Sachs. Blev det nævnt i medierne, at Goldman Sachs ud over de 19% aktier også fik vetoret? Næppe.

Lorenz Christensen advarede mod denne loge:

“… her foreligger et alt andet overskyggende problem, som nu mere end nogensinde trænger til at blive grundigt belyst.”

Dette var et faktum allerede i 1943!
Siden er det blevet værre. Mange gange værre. Dengang var mulighederne for at undersøge jødisk parasitær virksomhed i Danmark og udgive kritikken i to bøger – overhovedet til stede. Det er den ikke mere. Efter Anden Verdenskrig blev europæerne frataget talens kraft som følge af en infamt påført skyld, en oldjødisk strategi, denne gang i form af løgnen om jødernes Holocaust, der for længst er udelukket som mulighed ved hjælp af videnskabelige argumenter.

Den vedholdende propaganda om masseudryddelse af jøder under Anden Verdenskrig har siden 70’erne medført, at vi ikke tør sætte os til modværge mod jødernes beslaglæggelse af vores eksistensgrundlag, herunder retten til selv at bestemme i eget land og til at have en sund national økonomi. Vort overskud forsvinder i den jødiske kollekt. Deres primære inddrivelsesredskab er Skat (senest Skattestyrelsen), der virker i kombination med myriader af skjulte afgifter og snærende direktiver fra EU.

Den påtrængende aktualitet af Lorenz Christensens bogværk og hans kompromisløse præcision gør det til et sjældent værdifuldt partsindlæg til fordel for Danmark og danskerne. Han hudfletter gruppen af parasitter, der allerede med Landsmandsbank-krakket i 1922 (skiftede senere navn til “Danske Bank”) alvorligt forbrød sig mod landets love og skadede Danmarks omdømme og økonomi.

Under processen dengang nævnte man ikke, at det alt overvejende var jøder, der havde bedraget og profiteret af rovet. Det fortiede man i et forsøg på at udvise hensyn og ligestille jøder med danskere. For løgnen om jødernes Holocaust havde endnu kun luftige beretninger om pogromer i Rusland eller Ukraine som forgængere. Nu i 2018 hjernevaskes vi med den massive propaganda om jødernes Holocaust, og det er absolut nødvendigt, at vi gennemhuller denne løgn og skifter hensynet til jøderne i almindelighed ud med energisk kritik af jøder. Vi kan ikke tillade den slags psykologiske maskespil, der upåagtet vil udslette os som nation og race.

Det er protesterende mennesker som Lorenz Christensen, der er med til at oplyse danskerne om vores sande historie. Desværre er almindelig årvågenhed og selvopholdelsesdrift blandt danskerne i foruroligende omfang sløvet af fordummende radio og TV fra jødiske medier. Det ender katastrofalt, hvis vi ikke mobiliserer en bedre skoleuddannelse og en højere grad af politisk bevidsthed i Danmark. (I det følgende afsløres bl.a. én af jødernes drejebøger for overtagelse; forskriften for, hvordan man fordummer ikke-jødiske skolebørn i 2018.)

Hvem var Lorenz Christensen?

Du har næppe hørt om ham i skolen. Du finder ikke hans biografi på jødernes Wikipedia eller på bibliotekerne. Forfatteren Lorenz Christensen, Litteraten Harald Nielsen, politikeren Aage H. Andersen, forfatteren Olga Eggers m.fl., blev alle “udrenset” efter Anden Verdenskrig. Udrensningen er siden blevet forestået af det jødiske litterære parnas i Danmark godt hjulpet af en del af den nationale museumstjeneste. I dag kendes Lorenz Christensen i egenskab af danskskrivende forfatter stort set ikke i Danmark. Han kom fra Slesvig, og de jøder, han kritiserede, kaldte ham konsekvent for “tyskeren”. I 2018 er jødernes skudsmål af ham: “patologisk jødehader”.

Det er typisk for jøder at forsøge at gøre sund kritik illegal. Men Lorenz Christensens danske sprog og dømmekraft overgår langt, hvad de fleste medieeksponerede forfattere i Danmark i dag, fortrinsvis af jødisk herkomst, evner af præcision og troværdighed. Eftertiden har vist os, at indsigtsfulde og engagerede mennesker som Lorenz Christensen havde evigt ret; og derfor bliver deres kritik forhånet eller gemt væk.

Krigenes vindere skriver historien, og vi kritikere af den jødiske parasitære virksomhed i Danmark kaldes konsekvent for “antisemitter”. Krigstidens kritikere af det jødiske magtsystem blev efter krigen hængt ud som kollaboratører og landssvigere.
Olga Eggers blev dræbt i fængslet ved “fald på trappe”. Disse sande frihedsheltes identiteter, bøger og viden blev ekspederet ned i “hukommelseshullet”, som nogle af os erindrer fra den jødisk skabte og administrerede Sovjetunion, der har udmærket sig som den hidtil mest frastødende manifestation af George Orwells skrækvision beskrevet i bogen “1984” [1] (Orwells bog var på grund af sine visionære kvaliteter forbudt læsning i jødernes Sovjetunion).

Vi fandt Lorenz Christensens bog på et dansk centralbibliotek. Den blev hentet op fra det lukkede depot, fra “glemselshullet”, som vi vil kalde det på dansk. Den form for arkivering kan ikke være motiveret i, at bøgerne på nogen måde har mistet deres betydning. Tværtimod de er super aktuelle. De burde stå forrest på hylderne på ethvert dansk bibliotek. Usynliggørelsen er udelukkende begrundet i, at bøgernes indhold er for afslørende for magthaverne i dagens Danmark.

Så ved en anonym og uhyrlig beslutning, der manifesterer sig som en stemplet instruktion på bogens omslag “Lukket depot”, er bogen blevet “glemt” på vegne af danske læsere. På den måde behøver jøderne ikke at ty til fysiske bogafbrændinger i Danmark i 2018. Trods dette forsøg på at usynliggøre dele af dansk politisk litteratur kan O‑D‑I‑N.net nu præsentere værket i komplet udgave.

Spørgsmålet om, hvem Lorenz Christensen var, kunne heller ikke oplyses fra biblioteket. Der findes intet biografisk om ham. På bibliotek.dk nævnes han i fornødent omfang med navn og fødselsdato. Bl.a. vises hans værk Det tredie Ting med fodnoten: 
Dette materiale kan ikke hjemlånes. Spørg dit lokale bibliotek hvor du evt. kan se det. (Men heldigvis. En sympatisk kvindelig bibliotekar af nordisk oprindelse hentede bøgerne frem og lånte dem ud til os.). Vi søgte videre efter Lorenz Christensens biografi og bringer den nedenfor med hans billede.
[2] Hvem Lorenz Christensen var, da han som 50-årig skrev om datidens formuende jøder i Danmark, besvares lige nu bedst ved at præsentere hans observationer og konklusioner i det følgende. Dermed kan gode danskere med en national og historisk bevidsthed selv finde det indlysende svar.

I 30’erne bevirkede en kortvarig opblomstring af hvide menneskers selvbevidsthed i Vesteuropa, at vi kunne skelne mere nuanceret mellem mennesketyper, end det er politisk tilladt i dag. Derfor taler Lorenz Christensen om “den jødiske race” i modsætning til hvide mennesker af arisk herkomst. Nutidens antropologi er indrettet således, at alle med lysere hud inden for området fra Kaukasus til Europas vestgrænse, europæere og jøder i USA, Canada, Australien, New Zealand m.v., kaldes “kaukasiske” i betydningen “hvide”. Dermed har jøderne, der har designet den for tiden gældende antropologi, i princippet inkluderet sig selv i den hvide race.

Men når ret skal være ret er hovedparten af jøderne, de 90% østjøder, af mere asiatisk end vesteuropæisk type, og resten, 10% sefardiske jøder af mere mellemøstlig- end vesteuropæisk type. Derfor har majoriteten af jøder (typisk et sammenrend mellem de to nævnte kategorier og uheldige europæere) altid været atypiske i Vesteuropa.
Det paradoksale er, at troslærde jøder helst opfatter det jødiske segment af menneskeheden som en selvstændig og gudgiven overrace. Men altså, ifølge den sikkert også gudgivne moderne antropologi, der tilstræber at gøre os alle ens, er jøder indtil videre en type af relativt hvide mennesker.

Dermed er antropologien gjort fleksibel. Men det er den jødiske kultur ikke. Sidstnævnte har gennem mindst 1300 år været et uforligeligt og sygdomsfremkaldende implantat i den vesteuropæiske krop. Vores historie siden 800-tallet er et massivt bevis for, at jøderne i almindelighed aldrig har opfattet eller behandlet noget vestligt hjemland som et fædreland i begrebets bedste betydning af samhørighed og loyalitet. Den vestlige verden er i jødisk forståelse først og fremmest et lukrativt marked for kriminel international spekulation, et enormt center for jødisk tumult og overtagelsespolitik.
Den mest afskyelige konsekvens af denne ideologi i Europa var Sovjetunionen. Den blev erklæret i 1922 og gik til grunde i skændsel i 1991. Nu har jøderne overtaget EU, og historien gentager sig – Her fra O‑D‑I‑N.net vil vi gøre alt for at give det jødiske EU samme velfortjente skæbne.

Undervejs i teksten henvises flere gange til “israelitter” og “Israels-missionen”. Det er en tilsnigelse, at jøderne identificerer sig med israelitter. Det oprindelige jødiske hjemland Judah (det gule område på kortet nedenfor), var i det 9. århundrede f.Kr. et mindre kongerige vest for Dødehavet og arnestedet for det perverse levitiske præsteskabs nedskrivning af “Loven”. Israels kongerige (det blå område) var et større territorium, der strakte sig langt nordpå og ud mod Middelhavet. Det afgørende er, at israelitterne fandt jødernes lov, der bl.a. dikterede ofring af familiens førstefødte – monstrøs! og de tog tidligt afstand fra et fællesskab med de jødiske stammer.

Gennem historien har jødiske skrifter understøttet erobringsstrategien i at identificere israelitter med jøder for dermed at kunne påberåbe sig det oprindelige israelitiske territorium som jødisk. På den konto blev galilæeren Jesus gjort jødisk. Han havde af naturlige årsager et andet syn på jødisk troslære end de lokale jødiske farisæer, hvilket næppe kan udtrykkes mere rigtigt end i Johannes 8, vers 44:

Jeres far er Djævelen, og I er villige til at gøre alt det onde, som han gerne vil have jer til at gøre. Han har altid været ude på at ødelægge mennesker. Han har sat sig op imod sandheden, og der findes ikke noget sandt i ham. Det er helt naturligt for ham at lyve, for han er ophavsmand til alle former for løgn og bedrag.

Da zionistiske kræfter, herunder “Israels-missionen” i Danmark, i det 20. århundrede for alvor begyndte at forfægte kravet om en tilbagevenden til et imaginært hjemland i Palæstina, definerede jøderne et “Israel”, der var langt større end berettiget. Jødestaten burde hedde “Judah” og kunne i dag højst omfatte det gule område på kortet. Dog ikke som følge af et skændigt røveri af land fra palæstinenserne, som det skete frem mod 1948 og siden er videreført, men efter forhandling om muligt køb og betaling.

Man kan leve sig ind i palæstinensernes frustration i dag over at være konstante ofre for jødernes overfald, bosættelser og andre gemene krænkelser, herunder karaktermord og egentlige myrderier. Der er tale om en overlagt beslaglæggelse af Palæstina. Landets retmæssige befolkning forarmes og gøres til slaver.

Dette er den zionistiske idé ført ud i praksis, og den repræsenterer jødernes agenda for den ikke-jødiske del af menneskeheden som helhed. I Vesten oplever vi primært bosættelserne på nationernes indre linjer, og den strategi er mindst lige så farlig.


Judah (Judæa) vs. Israel
9. årh. f.Kr.

Betydningen af de to bøgers historiske beløbsangivelser kan fornemmes ved at konsultere følgende tabel over datidskroners nutidsværdi for perioden 1914 til 1943, dvs. fra starten af Første Verdenskrig og indtil bøgerne blev skrevet midt under Anden Verdenskrig.
Specielt kan omfanget af de jødiske transaktioner, der førte til Landmandsbank-krakket i 1922, og grundlaget for de efterfølgende domme for bedrageri og svig, bedre vurderes i lyset af de tilsvarende nutidige beløb.
Så hvis fx 1 mio. kroner nævnes i en sammenhæng fra 1922, er den tilsvarende nutidsværdi altså “22 mio. kroner”.

Datidskroners nutidsværdi
År1914191619181920‑22192519301935194019432014
Faktor5842312228373526221

Teksten fra tobindsværket er fra ord til andet komplet, hverken mere eller mindre, men vi har gjort retskrivningen mere nutidig. Navneord skrives med småt, og fx “millieu” og “skulde” med enkelte andre ældre stavemåder er ændret til nudansk stavning. Dermed skulle teksten kunne læses flydende.
God læsning.

— Hugo Ravn.

PS: Det er på sin plads at nævne, at den omhandlede Landmandsbanken i dag hedder Danske Bank og senest i 2012 igen var genstand for en statslig undsættelse af dansk bankvirksomhed gennem en såkaldt bankpakke (den 6. siden 2008), dvs. Danske Bank og andre banker fik deres soliditet garanteret på grundlag af produktive danskeres skattekroner. Renten af disse påståede statslån, opkræver Danske Bank ekstraordinært hos sine kunder. Desværre spiller jøderne i dag med på begge sider af denne maskepi mellem staten og bankerne.

[1]: I klassikeren “1984” af George Orwell henviser med udtrykket “hukommelseshul” til de utallige affaldsskakter i det centrale kontrolcenter. Alle skakterne ender i en gigantisk forbrændingsovn, hvor beviser og erindringer om uønskede meninger og begivenheder går op i røg. Dette er virkeligheden i 2018. Jøderne fjerner vores historie og erstatter den med en falsk, jødevenlig version.

[2]: Fra opslagsværket “Hvem er Hvem? 1940–45” (Aschehoug):
“Christensen, Lorenz (30.6.1892–2.7.1965), dr.rer.oec. (Doktor der Wirtschaftswissen-schaften, doktor i statskundskab), antisemit …”. Antisemit er åbenbart en egenskab, som jøderne er nødt til at nævne sammen med universitetsgraden, og dette må gøres gældende fra starten. Dette er den sædvanlige modus, når jødernes respektable kritikere bliver dæmoniseret. Opslagsbogens efterfølgende korte levnedsbeskrivelse er præget af denne metode og fremhæver stort set kun sider af L. C.’s liv, der er kommet jøderne på tværs. Her bringes de få egentlige facts.:

1930

Ledende figur i det tyske mindretal i Slesvig; ansat ved Institut für Volks- und Landesforschung i Kiel.

1935Leder af Deutsche Wirtschaftsberatungsstelle i Åbenrå.
1936

Partifunktionær i Nordslesvigs afdeling af nationalsocialistpartiet, NSDAP-N.

1939Medlem af den tyske byrådsgruppe i Åbenrå.
1941

Af det tyske gesandtskab i København ansat til at efterforske herboende jøders historie og bl.a. udarbejde et personregister. (Under dette arbejde har han utvivlsomt erhvervet betydelig viden om jødiske slægtsforhold, og den har gjort det muligt for ham at afdække og i sine bøger beskrive jødernes særlige etnocentrisk betingede gruppeadfærd.)

1943

Det tredie Ting blev udgivet. Værket "... kan betragtes som dansk antisemitismes hovedværk". (Nok ironisk ment, men jødiske personers overrepræsentation i særprægede økonomiske transaktioner findes ikke bedre dokumenteret og beskrevet for Danmark fra den tid. Parallellerne til nutiden er slående.) Bøgerne blev i uddrag oplæst i dansk radio, marts 1944.

1948

Ved Østre Landsret blev L. C. idømt 6 års fængsel efter Straffelovens racismeparagraf af 1939. (Havde da formentlig allerede været frihedsberøvet i tre år.)

1949Løslades.
1958Medarbejder ved avisen Der Nordschleswiger indtil sin død.

Det tredie Ting – 1. del