Kontakt og medlemskab

Redaktionelt

Ver. 21. januar 2017

Kontakt

Kontakt os på e-mail: info(at)o-d-i-n.net

Tilslutning

Hvis du deler organisationens opfattelse af det overordnede problem: at denne verdens jøder forsøger at overtage suveræne nationer for at underlægge dem en zionistisk verdensregering, og du kan tilslutte dig vores løsningsprincip for Danmark: indflydelse efter repræsentation, er det på tide, at du slutter dig til vores netværk.

Spild ikke vores tid, hvis du ikke opfylder betingelserne for at være dansker.
Vi forbeholder os ret til at undersøge, om du er dansker, bl.a. ved at stille spørgsmål.
Vil du ikke redeføre for din danskhed jf. vores definition, så undlad at henvende dig.

Selve tilmeldingen foregår ved, at du sender os en e-mail med overskriften:
Tilslutning til ODIN til e-mailadressen vist øverst på siden. Tilmeldingen skal indeholde:

1. Kopi af billedsiden fra dit danske pas
2. Dit fulde navn
3. Din fødselsdato
4. Dit bosted (distrikt og by)
5. Din uddannelse og spidskompetence
6. Link til evt. hjemmeside
7. Link til evt. Facebook-konto eller tilsvarende
8. Forklar hvad der har motiveret dig til at ville samarbejde med O-D-I-N

Du kan være aktivt medlem eller passivt medlem afhængigt af, hvor meget du selv vælger at deltage. Det vigtigste er, at du tilmelder dig, så vi kan tælle din stemme med, når det gælder. Skulle du ændre standpunkt og ønske at forlade organisationen, vil vi bede om din aktive udmeldelse.

Efter tilslutningen opfattes du som medlem af organisationen O-D-I-N og får tildelt et medlemsnummer og en officiel tilslutningsdato. Dine oplysninger gemmes i en medlemsliste, der ikke vil kunne findes på Internettet eller i offentligheden, og dine data vil ikke blive delt med nogen, medmindre vi har din tilladelse. Delingen vil i så fald kun ske mellem medlemmerne indbyrdes, og kun i det omfang, der er givet tilladelse fra det enkelte medlem.

Det er naturligvis meningen, at vi skal udnytte relationerne i dette netværk i et videre samarbejde. Så når nogen henvender sig for at spørge efter andre medlemmer i hans eller hendes geografiske område, som måske er det område, hvor du bor, vil vi først spørge dig, om du giver adgang til din personlige identitet i netværket, så medlemmet kan kontakte dig pr. e-mail.
Vi står stærkere, når vi er forbundet med hinanden som agenter i et netværk og kan trække på samme hammel for den overordnede sag. Det er nødvendigt, at medlemmerne af redaktionen, der indtil videre nødvendigvis må være anonyme, kender hele medlemslisten for at kunne koordinere samarbejdet.

Vi ønsker kun gennemtænkte beslutninger og uforbeholden tilslutning.

Følgende kvalificerer

Sympatiserer du ligefrem med vores politiske ståsted, som er nationalt, dvs. at du sætter Danmark højest som dit fædreland, og socialt, dvs. at du føler et naturligt skæbnefællesskab med andre etniske danskere (hvide europæere), er du i praksis en national socialist, en nationalsocialist, og du hører naturligt hjemme blandt os.

Følgende diskvalificerer

Er du gift eller forlovet med en ikke-hvid person, fx en jøde, er vi ikke interesseret i dit samarbejde. Er du på nogen anden måde engageret med islam, jødedom eller zionisme, kan du ikke være medlem af O-D-I-N. Henvendelser eller tilmeldinger fra personer med tilknytning til de nævnte ideologier er uønskede, da et samarbejde i denne sag vil være udelukket. Efter vores opfattelse har disse ideologier allerede bevist, at de grundlæggende er i konflikt med vestlige ideer om frihed for alle mennesker.
Er du i tvivl om dit politiske ståsted, ser vi hellere, at du fortsætter med at observere kritisk og følger med i aktiviteterne på vores hjemmeside. Vi forstår udmærket, at det kan føles overvældende først at skulle erkende, at Danmark er besat af jødiske folkemordere og derefter fatte beslutningen om, at den eneste måde at fjerne denne besættelsesmagt på er at forenes i en national modstandsbevægelse.

Artikler

Hvis du formulerer dig godt, og du måske allerede har skrevet om noget, der er relevant i forhold til vores målsætning, så mail teksten til os til vurdering i redaktionen. Hvis indholdet er sandt og rimeligt veldokumenteret, eller måske udtryk for en personlig holdning eller oplevelse, der kan bidrage til en ny vinkel på emnet, så er det sandsynligt, at vi laver en artikel og viser den. Du skal udtrykkeligt i mailen give os tilladelse til at publicere din artikel, og du skal skrive forfatterens navn og bosted (du må skrive under pseudonym). Hvis vi retter i artiklen, får du mulighed for at bekræfte – eller stoppe udsendelsen. Du behøver ikke at være medlem for at indsende artikler.

Kritik

Vi vil helst være objektive – helst levere den skinbarlige sandhed. Men i den virkelige verden lever begrebet objektivitet kun i en tilnærmet udgave. Kan man fx være objektiv i forhold til Verdenshistorien, herunder Anden Verdenskrig? Det kan kun blive en tilstræbt objektivitet, dvs. den bedst opnåelige på grundlag af foreliggende kilder og referentens person og dagsorden. Det vigtigste for os er, at vores egne artikler ikke i bevidst omfang indeholder usandheder eller løgn, men beskriver virkeligheden så sandt som muligt. Dette hensyn til sandheden har jødernes propagandister for længst sat sig ud over. De fleste jødiske historier fra Anden Verdenskrig er så befængt med løgn, at det er nemt at være sandheds-apostel i forhold til de groteske løgne, der strømmer fra jødernes medier hver dag.
Det er dem, du indtager til aftenkaffen i sofahjørnet hjemme i din hyggelige stue. Lige bag din dyre fladskærm kan du måske forestille dig de emsige jødiske dukkeførere, kunstfærdigt manipulerende marionetterne, der i roller som politikere, embedsmænd og tjenestemænd danser rundt inden for rammerne af 5 mio. små stueteatre. Dermed har du allerede abstraheret fra en del af hjernevasken, og du har mulighed for at nærme dig sandheden yderligere. Hvis du altså har mod på at kende den. At fjerne effekten af hjernevasken og genopbygge modet til at konfrontere virkeligheden er to vigtige mål for O-D-I-N.

Vi sætter altid pris på konstruktiv kritik, hvad enten den er for eller imod, og hvis du mener, at vi tager fejl i et eller andet, så lad os høre dine argumenter. Følg gerne op med din egen dokumentation i muligt omfang. Enhver konstruktiv og velment kritik bliver besvaret og eventuelle fejl rettet. Vi skynder os at tilføje, at målsætningen og løsningen ikke er til diskussion. Hvis alle vidste, hvad vi ved om den jødiske besættelse og de jødiske løgne, ville de indtage samme standpunkt som os og uden tøven slutte sig til O-D-I-N. Brug derfor ikke tid på at anfægte organisationens overordnede mål.
Men handler det om Verdenshistorien, så kommer den fra mange forskellige kilder, og vi vil gerne have den rigtige version på O-D-I-N.
Polemiske eller fornærmende henvendelser er spild af alles tid, så de ender i papirkurven.

Vi modtager naturligvis også gerne anerkendelse, men begrund venligst, hvorfor du mener, at vi gør det ene eller andet rigtigt, så vi kan udvikle de gode ting.

I alle tilfælde kan du sende din e-mail til adressen øverst på siden. 

Straffelovens hindringer for frie ytringer om politiske forhold i Danmark

Den danske Straffelovs “mundkurve” er paragrafferne herunder, der fungerer som mentale og praktiske hindringer for at ytre sig frit om politiske forhold i Danmark. Reelt beskytter disse bestemmelser primært aggressive politiske grupperinger i det danske samfund og disse grupperingers erobringsideologier, som i strid med sandheden kaldes for “religion”. Dermed nyder rabiate politiske ideologier retslig beskyttelse under dogmet om “religionsfrihed”:

Racismeparagraffen

§ 266 b.
Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.
Stk. 2.
Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.

Blasfemiparagraffen

§ 140.
Den, der offentlig driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Disse bestemmelser er tydeligvis konstrueret af jøder. De gavner ingen dansker, er næppe udviklet af nogen dansker, og danskerne skal snarest muligt fjerne dem fra dansk lovgivning.