Nogle er mordere – andre er kun parasitter

Overtagelsen

O-D-I-N.org, Hugo Ravn, 11. september 2016 (opdateret marts 2017).

 

Vigtige statslige institutioner, der skulle tjene danskerne, er besat af “danske jøder”.

Der er en bestemt god grund til, at vi udgiver denne artikel på 15-årsdagen for attentatet på Tvillingetårnene på Manhattan i New York. Nu 15 år senere synes hele historien at være glemt. Vi hører ikke meget om de gamle tårne i jødernes medier, hvor de har travlt med at vise os de nye tårne og dæmonisere Adolf Hitler. Hele historien om Osama bin Ladens påståede angreb på World Trade Center har for længst tjent sit formål og kan skrives i glemmebogen. Formålet var at give USA’s jødekontrollerede styre en undskyldning for at angribe Afghanistan og Irak og iværksætte “krigen mod islamisk terror”. Denne krig vil aldrig slutte, og mens den har i land efter land, har den kun medført flere og flere indskrænkninger af borgerlige frihedsrettigheder i de vestlige nationer. Det konstante terrorbilled fra medierne er blevet brugt til at indføre mere kontrol med enhver, mens der i samme tidsrum har været respektabelt lidt islamisk terror i nogen organiseret form. Derimod er jødernes velsmurte og snedigt planlagte terror i form af false flag angreb, i den senere tid især i Europa, blevet mere og mere påtrængende. Dens formål er naturligvis at hænge den Islamiske verden ud som terrorister – hvorved jødernes profeti om islamisk terror startende med 9/11 2001 bliver opfyldt af jøderne selv.

Den følgende artikel har ellers intet at gøre med angrebet på WTC. Så hvorfor blander jeg begreberne sammen?

Fordi BEGGE disse hændelser har ALT at gøre med international jødisk terror!

Om det er i det storslåede underholdnings-format, hvor Mossad, CIA og Co. står bag et spektakulært angreb på WTC og Pentagon, eller i et upåagtet hverdags-format, hvor “danske jøder” fra nøglepositioner i administrationen terroriserer danskerne i det skjulte – har vi i begge tilfælde at gøre med præcis samme sag, nemlig den internationale jødedoms verdensomspændende forsøg på at overtage og kontrollere verden og udradere alt, hvad der kommer i vejen for dem. Jeg siger “forsøg”, for det vil ikke lykkes dem at gennemføre planen, selv om de føler sig sikre lige for tiden. Dertil er den hvide race for mægtig en modstander, og jøderne vil ultimativt tabe kampen og stikke halen mellem benene. Men i øjeblikket danser de på bordene såvel i USA’s regering som i danskernes og i den danske administration. Når jøder sidder på magten, demonstrerer de en sindssyge og perversion, som de færreste kan forestille sig. Er du i tvivl, så vend blikket mod kræftsvulsten “Israel” i kroppen af Palæstina.

Såvel under angrebet på World Trade Center som i det følgende hverdags-eksempel, der beskrives nedenfor, har de jødiske bagmænd været “usynlige” indtil den dag, da vi lærte os at identificere jøderne, at observere dem og notere os deres karakteristika og modus operandi som et vigtigt alternativ til at kigge på TV og lade sig indoktrinere med små daglige gift-doser.


Mordere og parasitter ødelægger vores Hvide verden.

 

Men nu til vores hverdags-eksempel fra Danmark:

I denne artikel refererer jeg en virkelig sag om umotiveret tilbageholdelse af folkepension, begyndende i juni 2015. Sagen er endnu pr. dato formelt uafsluttet, så den har verseret i over et år, uden at nogen form for løsning eller opklaring synes inden for rækkevidde.

Vores kilde blev efter 40 års aktivt arbejdsliv i Danmark folkepensionist (og det sker interessant nok kun efter ansøgning) fra midten af 2012. I midten af 2015 havde han således modtaget folkepension gennem 3 år – i alt ca. 36 månedlige udbetalinger. I samme periode var hans øvrige indkomst, der består af ATP, en mindre statspension og en lidt større privat pension, uændret. Af samme grund kunne han hvert år nøjes med at bekræfte Skats forslag til selvangivelse, idet Skat helt fra begyndelsen var i besiddelse af – og benyttede – disse informationer.

Vores kilde oplyser, at han bor alene og derfor modtager fuldt pensionstillæg. Han er meget bevidst om det beløb, der månedligt kommer til udbetaling efter skat. Han havde indtil midten af 2015 været temmelig tilfreds med, at nu, hvor han var folkepensionist, blev alle forudsætninger endelig konstante, at ingen uoverskuelige ligningsmæssige krumspring fra år til år kunne forplumre billedet. Det hele forløb relativt tilfredsstillende indtil juni sidste år, da Udbetaling Danmark varslede, at:

“på grund af en stigning i din indkomst – vil du få mindre udbetalt i folkepension i den sidste halvdel af 2015”!

Vores kilde hører til den gruppe af folkepensionister, der nøje følger med i, hvad der skrives til ham, og hvad begrundelserne er, og primo 2015 varslede den halvårlige beregning fra Udbetaling Danmark uændret den månedlige udbetaling, som han havde modtaget hver måned siden 2012.

Han reagerede prompte ved først at henvende sig til Skat med spørgsmålet: hvad den påståede stigning i hans indkomst kunne bestå i? – og han modtog følgende lakoniske svar:
“Vi har tilføjet din pension fra den tidligere private arbejdsgiver”.

Som om den pension ikke hele tiden havde indgået i beregningsgrundlaget! Denne arbejdsgiver er et af de store forsikringsselskaber i Danmark. Svaret fra Skat blev oplevet som indledningen til et kafkask mareridt, oplyser vores kilde, idet hele hans indkomstgrundlag havde været kendt for Skat siden 2012, og han havde kun behøvet at kontrollere, når Skat præsenterede den ordinære selvangivelse først på året. Denne havde i 2015 været som de foregående år. Hvis en reduceret udbetaling af folkepension skulle have nogen berettigelse, måtte han på et tidspunkt have fået for meget udbetalt, men det var ikke tilfældet. Udbetalingerne havde være fuldstændigt konstante (og korrekte) siden 2012. Deraf det absurde i påstanden.
Han dømtes nu til at tilbagebetale et beløb, som han aldrig havde modtaget – Det var ren ebberød bank.

Vores kilde diskuterede ikke svaret yderligere med Skat, da Skats ekspedition (af årsager man let kan forestille sig) foregår urimelig langsomt, og han ville ikke forsinkes yderligere i den efterfølgende skriftlige redegørelsen til Udbetaling Danmark, idet han hastede med at forklare dette udbetalingsorgan, at deres beregning måtte være baseret på en fejl.

Det kan tilføjes, at vores kilde end ikke havde udnyttet muligheden for skattefrit arbejde, siden han blev folkepensionist, idet hans samlede pension er stor nok til, at han kan hellige sig sine interesser uden supplerende indtjening. Han foretrækker at have tiden til rådighed – frem for ekstra penge.

Begge disse skriftlige henvendelser blev afsendt rekommanderet inden for en uge efter, at Udbetaling Danmark i den ekstraordinære meddelelse havde præsenteret dette nye beregningsgrundlag og varslet en nedsættelse i folkepensionen.

I et udførligt brev til Udbetaling Danmark videregav vores kilde svaret fra Skat og forklarede, at Udbetaling Danmark måtte have foretaget sin beregning på en fejlagtig oplysning om øget indkomst, idet en sådan ikke fandtes (og ingen reduktion heller).

Udbetaling Danmark varslede med sin første omregning kun en reduktion af folkepensionen på nogle få hundrede kroner hver måned, og de næste 2 udbetalinger blev reduceret med 3-400 kroner. Ingen ulykke i praksis.

Udbetaling Danmark svar kom efter 5-6 uger i form af en ny beregning, der medførte en yderligere reduktion af den månedligt udbetalte folkepension – nu skulle der reduceres med 2.600 kroner pr. måned. Det håbløse var, at absolut ingen havde forholdt sig til argumenterne. Alle breve fra Udbetaling Danmark var konceptuelle udskrifter, der fulgte en fast irrelevant skematik. Med stigningen i trækket var det hensigten at inddrage den “for meget” udbetalte folkepension for første halvdel af 2015.

Vores kilde skrev igen til Udbetaling Danmark og gentog, at hans indkomstgrundlag var præcis det samme, som det altid havde været, siden han begyndte at modtage folkepension. For at kunne anskueliggøre, at udbetalingsgrundlaget havde været konstant siden 2012, rekvirerede han i henhold til loven om aktindsigt en udskrift over samtlige (omkring) 36 måneders indkomstgrundlag (dvs. 36 tal i en tabel), sådan som indkomstgrundlaget måned for måned var blevet modtaget i Udbetaling Danmark fra Skat – sammenstillet med den deraf beregnede udbetaling. Denne sammenstilling ville tydeligt vise, at alt havde fungeret med de samme tal – for hver eneste udbetaling – siden folkepensionen blev udbetalt første gang medio 2012 og derefter indtil medio 2015.

Vores kilde modtog et usigneret brev fra Udbetaling Danmark, hvori man i den velkendte repressive og pseudo-imødekommende stil udtrykte følgende holdning: 
“Vi beklager meget, hvis du har haft en dårlig oplevelse … men vi har ikke mulighed for at ændre beregningsgrundlaget – og i øvrigt har vi ikke mulighed for at levere den rekvirerede oversigt.”
Igen blev vores kildes argumentation totalt ignoreret. Der udtryktes absolut ingen vilje til at granske sagen på grundlag af indsigelserne fra en folkepensionist – selv om denne kunne dokumentere, eller forsøgte at dokumentere, at der var sket en fejl.

Vores kilde opfatter Udbetaling Danmark som en robot, der modtager signaler fra Skat. Hvis signalet er objektivt fejlbehæftet, bruges det automatisk som det er – også selv om det medfører inddragelse af folkepension, som ikke skulle inddrages.

Vores kilde henvendte sig til Folketingets Ombudsmand med samtlige bilag og gjorde opmærksom på, at han ikke kunne få udleveret den oversigt, der ville indikere, at der var sket en fejl. Folketingets Ombudsmand oplyste efter nogle uger, at man intet kunne foretage sig derfra, før vores kilde eventuelt valgte at anke Udbetaling Danmarks standpunkt til Ankestyrelsen. Derefter kunne man forholde sig til Ankestyrelsens afgørelse.

Hvis vores kilde havde været 100% afhængig af folkepensionen, ville han – mens sagen verserede – have været klientgjort som tigger på den lokale Borgerservice. Men vores kilde er et nøjsomt menneske, der “kun” har det problem, at han er kritisk over for det offentlige bureaukrati i Danmark og giver udtryk for det. Vi har haft mulighed for at se sagens akter, og han har på intet tidspunkt henvendt sig uhøfligt eller provokerende. Stilen har været striktlig saglig, omend overlegen i forhold til den standard, der er blevet leveret fra bureaukraterne.

Vores kilde sendte sagens akter til Ankestyrelsen med den allerede foreliggende argumentation.

Måske foregik der derefter en form for baggrunds-kommunikation mellem organerne, for sidst på året 2015 varslede Udbetaling Danmark, at udbetalingsgrundlaget for 2016 ville medføre udbetaling af den kendte og korrekte folkepension.
På det tidspunkt havde vores kilde fået udbetalt

mindst 10.000 kroner mindre i 2015, end han var berettiget til

Efter adskillige måneder – henad foråret 2016 – barslede Ankestyrelsen med sin afgørelse. Den var på 13 sider, hvoraf ca. halvdelen var en kopiering af vores kildes argumentation: “De har gjort gældende, at …” (og derpå følger en præcis kopi af argumenterne). Denne opremsning lægger imidlertid ikke op til nogen form for stillingtagen til argumentationen! Absolut ingen. Der er tale om meningsløs afskrift uden noget formål.
En del af resten af besvarelsen var en anerkendelse af, at vores kilde ifølge eksisterende lov om aktindsigt er berettiget til at modtage den rekvirerede oversigt, der ville sandsynliggøre, at der måtte være indtruffet en fejl i beregningsgrundlaget – eller i kommunikationen af beregningsgrundlaget – for 2015. Resten var helliget henvisninger til gældende lovbestemmelser og mulighed for indsigelse.

Vores kilde sendte denne afgørelse videre til Folketingets Ombudsmand og forventede at modtage den omhandlede oversigt uden yderligere forsinkelse. Han forventede naturligvis også, at Folketingets Ombudsmand ville tage stilling til argumentationen og foranledige, at fejlen blev rettet og den tilgodehavende folkepension efterbetalt.

I juni 2016 modtog vores kilde et afrundende svar fra Folketingets Ombudsmand. Det udmærkede sig ved stadig at mangle en stillingtagen til vores kildes argumentation.

Vores kilde svarede, at han havde en forventning om, at Folketingets Ombudsmand i det mindste havde kompetence til at forlange den lovsikrede rekvisition af en akt fra Udbetaling Danmark imødekommet.

Folketingets Ombudsmand svarede, at dette ikke var juridisk muligt, før vores kilde havde anket Udbetaling Danmarks vægring til Ankestyrelsen! (2. gang til samme institution i samme banale sag). Denne smarte henvisning til at tage en ny omgang i den bureaukratiske klient-karrusel var forfattet af juristen Pi Lundbøl Stick – et godt “dansk” navn.

Derefter havde vores kilde mistet lysten til at blive trukket yderligere rundt ved næsen. Hans mening om bureaukratiet i Danmark var igen blev bekræftet. Han slog op på Folketingets Ombudsmands hjemmeside og fandt “en glad jødisk familie”, som han ganske rigtigt udtrykker det. Og der er heller ikke noget at være ked af. Månedslønnen er sikret af fædre, onkler og andet slægtskab, uanset hvor eklatant ubegavet man er.

Derefter besluttede vores kilde at lade penge være penge og benytte lejligheden til at kvittere med sit uforbeholdne syn på situationen:

Folketingets Ombudsmand
Gammeltorv 22
1457 København K
Att.: Pi Lundbøl Stick (!)

Klage over behandlingen af min sag om uforklaret reduktion af min folkepension i 2015
Ref.: Jeres dok.nr. xxx m.fl. journalnumre, og jeres brev af 15-08-2016
Er Folketingets Ombudsmand nu også besat?
For årtier siden kunne man opleve, at Folketingets Ombudsmand var en ankemulighed, som danskere, der vanrøgtedes i det offentlige system kunne henvende sig til med forventning om, at fejl fra systemet ville blive rettet.
Nu er Folketingets Ombudsmand en besat “ankeinstans” der ikke evner eller har reel kompetence til at sikre nogen danskers rettigheder. Ingen indgriben – ingen basal forståelse – ingen vilje til at udfolde nogen form for nyttig assistance. Funktionen har end ikke kunnet gennemtrumfe udleveringen af akter fra “udbetaling danmark”, som Ankestyrelsen har bekræftet, at jeg har ret til.
Når venlig imødekommenhed erstattes med ubehjælpsomhed, arrogance og vidtløftigt pladder, så ved jeg, at organisationen er blevet korrumperet af en bestemt gruppering i samfundet, og at organisationen er blevet en honningkrukke for mennesker, hvis primære hensyn er behovet for at hæve en fast løn hver måned.
Når jeg kigger ned over siderne over ansatte i Folketingets Ombudsmand på deres hjemmeside, ser jeg en stor glad jødisk familie, og så ved jeg, at flere tvivlsomme embedseksamener er blevet belønnet med en fast stilling i bureaukratiet, hvor flytning af papir, meningsløse henvisninger og slet skjult berøringsangst dækker over det faktum, at man ikke ønsker at belaste andre medlemmer af denne omfattende jødiske svikmølle, som den offentlige administration i Danmark har udviklet sig til.
Pseudo-behandlingen af min sag har som eneste effekt haft, at svikmøllen blev holdt i gang nogle måneder for skatteydernes penge.
Jeg havde ingen større forhåbning om, at mine mange præcise forklaringer ville udmønte sig i noget konstruktivt fra organisationens side. Men lad det nu være. Udbyttet af at observere denne demonstration i udygtighed og vrangvilje har været alle 10.000 kroner værd, for jeg er blevet bekræftet i min fordom.
Tilbage er kun at meddele, at forløbet er “noteret” (en yndet vending blandt de juridiske medarbejdere hos ombudsmanden) og vil blive udfoldet på Internettet som typisk eksempel på, i hvilket horribelt omfang Danmarks skatteydere nærer en stand af unyttige og kulturfremmede “administratorer”.
Min fordom er i tilsvarende omfang blevet bekræfte mht. forbruger-ombudsmands funktionen, et andet afsnit af samme svikmølle.
Hermed skulle mit indledende spørgsmål være uddybet til alles forståelse.
Med venlig hilsen
(vores kilde)

Kopi til: Udbetaling Danmark

Vores kilde, der har en lang baggrund inden for IT, er af den opfattelse, at Skat på et tidspunkt har gennemført en edb-kørsel, måske en konverterings-kørsel, der notorisk medfører, at data går tabt, hvis der ikke er taget 100% højde for alle parametre. Under en sådan kørsel kan oplysningen om hans private pensionsyder (som ikke automatisk registreres – medmindre denne information allerede ligger i systemet) – være gået tabt, og edb-systemet har ved den efterfølgende manuelle rettelse automatisk sendt en korrektion til Udbetaling Danmark om en relativ “indkomststigning”. Den slags fejl, der optræder i selv “fejlsikre” inddrivelsessystemer, indrømmer ingen.

Det nuværende bureaukrati er ufejlbarligt pr. definition – ellers ville kritiske danskere kunne forlange, at kvaliteten blev højnet. Men det er ikke muligt med den nuværende bemanding, der i større og større omfang rekrutteres fra en favoriseret gruppering af kulturfremmede, der er placeret i livslange, nærmest fredhellige, stillinger. Denne del af dansk jødedom opfatter sig selv som en elite, der af højere magter er udvalgt til at stå i spidsen for danskerne og menneskeheden. Denne bærme er i virkeligheden en mafia – der opnår favorable stillinger i administrationen gennem korruption og nepotisme. Og derfor behøver den enkelte bureaukrat ikke at være elitær på nogen måde, og hovedparten udmærker sig da også ved at befinde sig i randzonen af almindelig begavelse og oplysning. Dette er årsagen til, at danskerne belemres med mennesker, der ikke evner at udføre deres arbejde ansvarligt og korrekt.

Fortsat november 2016:

Pensionsmeddelelse – folkepension. “Du får i november udbetalt (der skulle stå “tilbagebetalt”) … Regulering af pension m.m. 13.000 kroner. Begrundelse: Du har fået udbetalt for lidt i pension i 2015.”

Det var vores kilde (som det fremgår af forløbet) ikke det mindste i tvivl om. Men han var ikke tilfreds med begrundelsen og udbad sig en forklaring.

Pr. 30. januar 2017 modtog vores kilde så “forklaringen”. Først undskyldte “udbetaling danmark”, at man havde sendt begrundelsen til en forældet adresse. Men ud over det gentages standardvendingen – “at vi skal beklage mange gange, at du har haft en dårlig kundeoplevelse i forbindelse med vores beregning og udbetaling af din pension i 2015”, fx ved at en del af folkepensionen tilbageholdes et helt år – jo, det føles dårligt; men det værste ved sagen har været, oplyser vores kilde, at ingen overhovedet ænsede eller reagerede positivt på hans gentagne alarmer om, at noget var gået galt.

Derfor har du fået for lidt udbetalt i pension for 2015
“Som du vil kunne se af nedenstående beregninger af din pension for 2015, så har du fået for lidt udbetalt i pension i 2015, da vi har haft registreret din anden personlige indkomst 2014 på … kr som en “ikke-samordnet udenlandsk pension”.

Vores kilde oplyser, at dette er en absolut ubegrundet registrering, eftersom ALLE oplysninger havde været faste og kendte i den sammenhæng så længe folkepensionen var blevet udbetalt.

Skat og/eller “udbetaling danmark” kan i høj grad mistænkes for at have “registreret” denne forkerte forudsætning af ond vilje, idet vores kilde er en jævnlig kritiker af offentlige myndigheders skalten og valten med borgernes rettigheder. Forklaringen afsluttes med følgende:

Du kan ikke (få) rentekompensation

“Begrundelsen er, at der ikke er mulighed for at udbetale renter efter lov om social pension eller anden social lovgivning.” Det lyder som om, at folkepensionen, der er en oparbejdet rettighed gennem et helt arbejdsliv, kun betragtes som en almisse, der venligst ydes af det offentlige jøde-Danmark.

Konklusionen af dette er, at fejl fra dette offentlige system kan forekomme tilfældigt, og enhver form for indvending er uden virkning, indtil systemet administrativt registrerer fejlen, fx 12 måneder senere, hvorefter tilbagebetalingen er en ekspedition, som ikke behøver nogen forklaring, og der kan ikke kompenseres med en lånerente på fx 5% for det manglende beløb gennem et helt år.

Må dette system møde sin snarlige undergang og blive erstattet af kompetente danskere (dvs. ikke-jøder), der i kraft af deres danskhed føler et naturlig ansvar over for det danske folk.