Så meget bedre kunne det være

Redaktionelt

O-D-I-N.NET, 23. marts 2018, OPDATERET 7. maj 2019.

 

Forestil dig at være borger i det solbeskinnede Danmark, vi beskriver i det følgende.
Det er vort nordiske fædreland frigjort fra den internationale parasit – jøden – og hans politiske redskaber: de skiftende fupregeringer, de indoktrinerende medier, de røveriske banker, det udbyttende inddrivelsessystem, deltagelsen i morderiske overgreb rundt om i verden, men ikke mindst, den konstante forvanskning af vores historie og kultur, kort sagt – frigjort fra det igangværende kultur- og folkemord, der langsomt forøves på det danske folk og vil lykkes, hvis vi ikke siger stop!

Dette er Danmark for danskerne:

Danmark har droppet jødernes EU, Euro-unionen, og arbejder tæt sammen med de øvrige uafhængige europæiske nationer. Danskerne er herre i eget hus. Det er slut med snærende direktiver, der påførte os en invasion af fremmede og gradvist fjernede magten fra Folketinget, mens samtidig afhængigheden af tilskud til et kunstigt oppumpet landbrug blev større og større.

Fra Folketinget regerer et nationalt bevist parti af danskere, der har vundet 2/3’s flertal gennem en bevægelse, der har sat nationen fri og afskaffet den jødiske besættelse.
Forholdsreglen er indført ved lov ad demokratisk vej.
Alle virksomheder i Danmark, herunder kreditforeninger, ejendomshandlere m.v. er bemandet i pagt med forholdsreglen. Der findes kun én bank, Folkebanken, der drives af staten. Højeste ind- og udlånsrente er 5% med rentetilskrivning én gang om året. Brøkdelsbanksystemet er afskaffet, og staten garanterer i guld eller sølv de indsatte beholdninger og fysiske penge i omløb med den pålydende værdi. Den statslige administration er reduceret og effektiviseret, så den tjener folket og ikke magthaverne.

Alle betaler 40% af deres fortjeneste i skat, hverken mere eller mindre. “Alle” betyder alle, herunder de største selskaber i Danmark, der tidligere i praksis selv kunne bestemme skattens størrelse og hvor den skulle betales.
Det gælder: A. P. Møller, O. W. Bunker, Novo Nordisk, ISS, Arla Foods, DONG Energy! (nu kaldt “Ørsted A/S”, men stadig delvist ejet af Goldman-Sachs”), Carlsberg Group, USTC, DLG, Danish Crown, Dansk Supermarked, DSV, Vestas, Coop Danmark, SAS Group, Danfoss, Statoil, FLSmidth, Lego, Siemens, Q8 m. F24, Coca Cola, IBM, Nestlé o.m.a.
Disse virksomheder er nu alle forpligtet til at betale 40% i skat af deres salg fra Danmark (altså ikke blot af salget i Danmark!). Hvis salget skønnes at have været større, end det fremgår af regnskabet, udfører staten en ekspertrevision og fastsætter på basis af rapporten den sandsynlige indtjening. Skjulte eller tilbageholdte regnskaber medfører bøde eller udvisning. Uforholdsmæssigt høje lønninger eller gyldne håndtryk er afskaffet ved lov.

Moms og afgifter er afskaffet, herunder såkaldte miljøafgifter og afgifter på transport. Til gengæld er lønniveauet betydeligt sænket, så dansk arbejdskraft er blevet konkurrencedygtig og tiltrækker virksomheder fra udlandet. Selv om lønnen er lavere, er købekraften langt større end tidligere. Samhandlen med udlandet er koncentreret om de nordiske og baltiske lande samt de nærmeste større europæiske lande, England, Frankrig, Tyskland og Rusland. Danmark er stort set selvforsynende og er ikke afhængigt af import eller eksport, men salg til udlandet fremmes gennem innovation og fremstillingen af produkter af høj standard. Nationen har ingen gæld til udlandet.

Folkets statslige administration udfører en effektiv kontrol med erhvervslivet, så store virksomheder ikke danner karteller og monopoler, der medfører konkurrenceforvridning, som det var tilfældet tidligere. Statens tilsyn forhindrer, at der sammenhobes puljer af penge, der tidligere blev sendt ud af landet eller brugt til opkøb af konkurrerende virksomheder. Penge, der er optjent i Danmark, forbliver i Danmark og kommer danskerne til gode i form af arbejdspladser med indbygget sundhedsservice og børnepasningsordninger. Børnefamilierne har ingen udgift til børnepasning. Hvis der i en privat virksomhed opstår en pengepulje ud over et bestemt fastsat råderum, er virksomheden forpligtet til at bruge de overskydende midler til nyanlæggelse inden for rigsfællesskabet i samarbejde med staten.

Al produktion af energi, el, gas, olie, vandforsyning m.v. er nationaliseret. Verdens største havvindmøller suppleres med leverancer af elektricitet fra et moderne nationalt atomkraftanlæg i et yderområde af Danmark. Sikkerheden er fuldt på højde med al anden energiforsyning, som den altid har været (trods misinformerende propaganda fra jødernes medier – læs fx om sabotagen mod Tjernobyl Atomkraftværk i Ukraine i 1986, et angreb, der bl.a. havde til formål at miskreditere brugen af atomkraft til fordel for salget af jordolie).
Brugen af jordolie og derivater er reduceret til et minimum, indtil den også kan afskaffes for skibsfart og luftfart. El-produktionen er billig og el-drift stimuleres og udbygges til persontransport i privatbiler, sporvogne og busser. Eldrevne godstog er ved at udkonkurrere større dieseldrevne lastbiler. Mindre lastbiler kører på alkohol. Der arbejdes med at udvikle et alternativ med brint som drivmiddel (forbrændingsrest: H2O, rent vand). Sporveje og kollektiv trafik er under modernisering og drives effektivt af staten (det danske folk).

Al forsyning af software og digital udvikling til infrastrukturen, herunder offentlige kontorer i stat og kommuner leveres og vedligeholdes af staten. Dermed kan ingen private licenser fordyre brugen til skade for befolkningen.

Der er gennemført en omfattende standardisering, så landets kommuner ikke behøver at genopfinde den dybe tallerken.

Prisniveauet på fødevarer er sænket til under det halve, idet overflødige mellemled, usund eller overflødig emballering og ublu fortjenester er fjernet. Alle fødevarer kontrolleres effektivt at staten for kvalitet og sundhed. Intet tilsætningsstof, der ikke er fyldestgørende beskrevet og godkendt af statens fødevarekontrol, må bruges i fødevarer. Fødevarer, der ikke overholder disse krav, må ikke produceres eller importeres. Straffen for at overtræde loven er mærkbar.

Statsafgiften på køretøjer er væk, så arbejdskraftens fri bevægelighed endelig er blevet fri.

Friskoler er afskaffet. I Folkeskolen og Gymnasiet optræder alle i en klædelig skoleuniform, uden sminke, mobiltelefon og hovedbeklædning.
Telefonen deponeres om morgenen. Fysisk træning er obligatorisk i skolen. Skolen leverer mindst ét sundt dansk måltid hver dag. Der er ingen religiøs særbehandling. Det er som hovedregel ikke tilladt at forlade skolen i undervisningstiden. Undervisningen er tilrettelagt med faste milepæle for opnåede færdigheder. Bestås en klasse ikke, overflyttes eleven til en specialskole. Der lægges vægt på gode lærere og europæisk historie og kultur – subkulturel påvirkning fra USA er en privat sag, men stimuleres ikke gennem medier eller reklame.
I stedet for rap og dårlig tøjsmag lærer eleverne om Europas kultur, musik og kunst, almindelig god dannelse og ordentlig påklædning. Ud over grundfagene dansk, skrivning, matematik og naturfag, lægges der vægt på økologi, sundhedslære, idéhistorie, politik, geografi og sprog.

Nyheder udsendes bl.a. fra en statsejet radio og TV-station, der drives i pagt med Forholdsreglen. Stationen er forpligtet til at formidle danskernes kultur – på dansk. Kun udsendelser på det grønlandske og færøske sprog udsendes også statsligt. Sandfærdig nyhedsformidling og undervisning via radio og TV prioriteres højt, ukvalificeret underholdning er afskaffet. Den statslige nyhedsformidling betjener sig af egne bureauer og korrespondenter, men har ikke monopol på formidlingen af nyheder.

Alle tidligere jødiske medier, radio og TV, aviser, magasiner, trykkerier nyhedsbureauer, bogforlag, reklamebureauer, boghandlerkæder m.v. fungerer i pagt med forholdsreglen. Hvis den jødiske ejer dermed ønskede at afhænde virksomheden, opkøbes den af staten til videresalg eller nedlæggelse.

Danmark anerkender et jødisk hjemland i skikkelse af en fredelig ø i Stillehavet eller et jødisk betalt og folkeretsligt korrekt etableret landområde – ikke i den nuværende udgave som røvet land i Palæstina. Diplomatiske forbindelser er afbrudt med den jødiske røverstat i Palæstina, indtil jøderne enten forlader Palæstina eller forhandler sig til rette med palæstinenserne om betaling for et landområde, hvor grænserne er internationalt garanteret. Denne jødestat må ikke have våben og dens sikkerhed skal garanteres af det internationale samfund. Indtil det er sket, findes der ingen israelsk ambassade i Danmark. Det er ikke muligt, at have udenlandsk pas, hvis man er dansk statsborger – enten eller.

Omskæring er forbudt, hvis indgrebet ikke tjener et medicinsk formål. Rituel slagtning af dyr er forbudt. Rejser med det formål at lade børn omskære i udlandet, eller indføre halal- eller kosher-slagtet kød, medfører alvorlig straf. 

Al jord ejes kollektivt af nationen, dvs. danskerne, og enhver privat boligejer eller landmand betaler en fast lav grundskyld til staten pr. kvadratmeter af det areal, han beslaglægger. Statslige områder er fritaget for grundskyld.

Dansk landbrug omfatter ikke længere industrier, der tidligere spandt guld på dyrs lidelser ved eksport af kunstigt vækstfremmede pelsdyr, kød af okser, svin og fjerkræ, æg fra burhøns, levende pattegrise, sødmælkskalve m.v. Disse erhverv er afskaffet gennem en effektivt håndhævet dyreværnslov.
Større industrielle kornproducenters jordarealer er opkøbt af staten, udstykket og solgt som familiebrug på 30-50 hektarer. Disse landbrug kan ikke senere sammenlægges eller udvides. Ved videresalg har staten forkøbsret, så brugene ikke sælges til fremmede. De kan arves fra generation til generation af danskere. Produktionen af landbrugsvarer fra disse landbrug er økologisk og udnyttes til familiernes eget forbrug og salg til nationen; kun til eksport, hvis det nationale marked er mættet. Der er oprettet andelsmaskinstationer og -mejerier, der hhv. leverer maskinkraft og aftager mælkeprodukter til raffinering.

Al byfornyelse sker efter “8-80-reglen”. Det betyder, at produktet skal være lige nyttigt og tiltalende for et barn på 8 år som for en ældre på 80 år. Byggesjusk er afskaffet. Boligsektoren administreres almennyttigt af staten. Boligudgiften retter sig efter boligens areal, der ikke kan overstige et fastsat maksimum pr. familiemedlem. Kvadratmeterprisen er den samme i alle dele af Danmark. Dermed er opførelsen af såkaldte luksuslejligheder gjort uinteressant. Adgangen til de mest eftertragtede beliggenheder sker på grundlag af opsparede points, der opnås gennem arbejdsindsats til fordel for fællesskabet Danmark. 

Sygehuse, lægehuse og apoteker drives af staten, så sundhedsydelser og livsvigtig medicin er gratis og enhver anden medicin så billig som muligt.

Danske universiteter har som mål at højne standarden af danske uddannelser, så de rangerer blandt Europas bedste. Efter endt uddannelse er der krav om et åremåls arbejde i Danmark.

Kommunikationssystemerne, herunder telefonnettet, leveres af staten. Danmark har etableret et statsligt garanteret intranet, der også vil fungere i en krisesituation, og normalt er koblet til det uforudsigelige, jødisk kontrollerede internationale Internet.

Det overordnede vejnet i Danmark vedligeholdes af staten. Mindre kommunale veje er udlagt med billigere makadamisering, som det er almindeligt i Skåne. Der findes ingen betalingsveje, og betaling for bropassage mellem landsdelene er afskaffet. Alle parkeringspladser med offentlig adgang er gratis.

Politiets efterretningstjeneste er nedlagt og det nuværende usynlige politi er erstattet af et velfungerende enhedspoliti, der servicerer befolkningen og ikke som tidligere: snigløb danskerne som redskab for det jødiske inddrivelsessystem. Økonomisk kriminalitet og voldskriminalitet er stort set afskaffet.

Et veludbygget forsvar, luftvåben, ubådsværn og hjemmeværn er dimensioneret til forsvar af nationen – ikke til zionist-NATO’s “forebyggende” angreb på andre nationer. Danmark har forladt denne de facto angrebspagt og har erklæret væbnet neu­tralitet i forsvarsalliance med Sverige. Det civile katastrofeberedskab er veludrustet og effektivt. Obligatorisk 2-årig værnepligt er genindført for begge køn.
Forsvaret assisterer civilsamfundet med uddannelser, eftersøgninger, overvågning af miljøet og vedligehold af naturen, herunder farvandene.
Forsvarets efterretningstjeneste overvåger mulige fjendtlige tendenser i udlandet.

Toldvæsenet og overvågningen af rigets grænser er genoprettet.

Indvandringen af mennesker fra uforenelige kulturer er bragt til ophør, herunder indvandringen af jøder og muslimer. Repatriering af grupper, der endnu har status af “tålt ophold” er stort set tilendebragt. De fleste asylcentre er nedlagt, og de jødiske behandlere og konsulenter har fundet anden beskæftigelse. Fremmede i Danmark bringes efter 2 års prøvetid til deres hjemlande, hvis de ikke har fast arbejde eller kun modvilligt assimilerer sig i den nordiske kultur.
For at kunne blive i Danmark skal enhver tilstræbe at leve op til betingelserne for at være danskere. Gæsteophold i forbindelse med arbejde i Danmark afsluttes altid med hjemrejse. Permanent ophold og ansøgning om statsborgerskab kan tildeles ustraffede og kvalificerede ansøgere fra hvide europæiske kulturområder verden over. Adoption kan kun ske af sunde børn fra disse områder.

Der kan oprettes templer og kirker for kristne trosretninger, der ikke truer landets sikkerhed. Danske kirker vedligeholdes fysisk som kulturbærende symboler. Hvis svigtende tilslutning betyder, at de ikke længere kan fungere efter hensigten, skal de indrettes til kulturelle formål, men aldrig overdrages til en fremmed kirke eller kultur. Kristendommen skal i skolerne formidles som en 2000 år gammel filosofi – men frigjort fra konstruktionen om indfrielse af arvesynd og drab på andre folkeslag, som den politiske kobling til jødernes voldsforherligende moselov foreskriver.

Dansk Zionistforening, Hizb ut-Tahrir, Hell’s Angels, Bullshits o.l. grupperinger er afskaffet ved lov. Indsatsen mod enhver form for salg eller formidling af narkotika eller forbrug af narkotika er effektiviseret. Straffen afsones som arbejde, enten i en arbejdslejr eller på et arbejdssted, hvor der udføres samfundsgavnligt arbejde under skærpet opsyn. Fremmede narkohandlere udvises efter afsoning.

Staten yder nødhjælp i udlandet uden fordyrende mellemled, hvor det tjener et fornuftigt og berettiget formål, bl.a. for at forhindre flygtningestrømme ind i Europa fra underudviklede områder. Staten sikrer, at disse ydelser udnyttes 100% til formålet, ellers hører bidraget op.

Staten honorerer ikke internationale konventioner, der medfører uønsket indvandring, eller i øvrigt virker undergravende for nationen og staten Danmark.

Der lægges vægt på sunde fritidsinteresser, idræt og friluftsliv. Team-Danmark er overtaget af staten.

Kærnefamilien er et hovedanliggende. For at undgå forhastede og forliste ægteskaber ydes der grundig familievejledning, inden ægteskabet kan indgås. Danskerne og deres børn lever som sandt lykkelige og frie mennesker i det land, der er deres. De skal ikke længere dele frugten af deres arbejde med fremmede snyltegæster eller jødiske parasitter i Danmark.

… o.m.a. til fordel for det danske folk.

Dette samfund eksisterede i Tyskland under det nationalsocialistiske styre fra 1933 til krigsudbruddet og var en total succes for nationen. Desværre så stor en succes, at den internationale jødedom med hjælp fra den jødestyrede Sovjetunion og de jødeejede krigsmagere, Churchill og Roosevelt i Storbritannien og USA, mente, at det måtte udslettes. Forbrydelsen lykkedes gennem at narre hvide europæere til at myrde andre hvide europæere. Det må aldrig ske igen. Derfor er det nødvendigt at sætte jødernes medier og økonomiske magt ud af spillet på globalt plan, og det kan kun gøres for langsomt.

Vil du være med til at genindføre dette europæiske mønstersamfund til gavn for det danske folk så bliv personlig aktivist eller kontakt O-D-I-N for at tilslutte dig.